واحد مدد کاری اجتماعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
مسئول مددکاري : کاظم طوسي
 
تلفن مستقيم : 7002325
تلفن داخلي : 325
 
 
 
کارشناس
مددکاري
 
 
روزها و
ساعت پذيرش
 
تلفن
 

5 نفر

همه روزه به جز ايام تعطيل
تلفن مستقيم :
7002327
7002328
 

در ساعات اداري

تلفن داخلي : 327-328
 
 
خدمات مدد کاری در مرحله پذیرش
 
خدمات مددكاري اجتماعي در بيمارستان روانپزشكي ابن سينا در چهار مرحله پذيرش، طول مدت بستري ، ترخيص و پس از ترخيص براي بيماران انجام مي‌شود
آشنايي با خانواده بيمار و دريافت اطلاعات نسبتاً كاملي از وضعيت اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي بيمار و خانواده‌اش، بويژه، دريافت نشاني كامل محل زندگي و شماره تلفن تماس جهت پيگيري‌هاي بعدي
 
ارائه تخفيف جهت ويزيت و خدمات سرپايي به بيماران نيازمند با هدف جلوگيري از عود مجدد بيماري به سبب عدم مراجعه مرتب به علت نداشتن توان پرداخت هزينه‌ها.
 
 
 
 
خدمات مدد کاری در طول مدت بستری
 
مددكاري اجتماعي به عنوان عضو فعال تيم درمان به طور مستقيم و روزانه در بخش‌هاي درماني و آموزشي حضور مي‌يابد. حضور مددكار در بخشهاي درماني و آموزشي به موجب نقش‌هاي ذيل ضرورت مي‌يابد.
 
مددكاري اجتماعي به عنوان رابط بيمار: مددكاري در بسياري از موارد كه خانواده بيمارش را طرد نموده با متدها و شيوه‌هاي خاص مددكاري بين آنان ارتباط برقرار مي‌كند و موجب بازگشت
بيمار و پذيرش وي توسط خانواده مي‌شود.
 
مددكار اجتماعي به عنوان رابط بيمار و تيم درماني: مددكار اجتماعي با تكيه بر اصل پذيرش مدد جو و فرديت قائل شدن براي وي، ارتباطي فراتر از ساير اعضاء تيم با بيمار برقرار نموده و در پيگيري مسائل اجتماعي – درماني‌اش به تيم درمان ياري مي‌رساند. همچنين با اطلاع از شرايط خانوادگي بيمار و گزارش آن به ساير اعضاء تيم درمان در درمان مشكلات رواني بيمار با اعضاي تيم مساعدت مي‌كند.
 
مددكار اجتماعي به عنوان رابط خانواده بيمار و تيم درماني: با توجه به آنكه بيشترين
ارتباط با خانواده بيمار را مددكار اجتماعي عهده دار است، بنابراين رابط خانواده بيمار و تيم درماني در خصوص مشكلات و توانمندي‌هاي خانواده، مددكار اجتماعي مي‌باشد.
 
مددكار اجتماعي به عنوان رابط بيمار: بيمارستان و مراجع قانوني و قضايي: بسياري از بيماراني كه در اين بيمارستان بستري مي‌شوند داراي مشكلات قضايي و قانوني مي‌باشند. شماري از آنان به نامه‌هايي از دادگستري بستري شده‌اند و براي تضمين آنان منع قانوني
صادر شده است. پيگيري تمام اين مسائل و برقراري ارتباط بين نظرات اين مراجع و پزشك معالج تيم بر عهده مددكار اجتماعي است.
پيگيري مسائل بيمه‌اي بيماران، پيگيري و ارتباط با سازمان بهزيستي در خصوص بيماراني كه از آن مركز ارجاع مي‌شوند نيز بر عهده مددكار مي‌باشد.
 
 
 
 
خدمات مددکاری در مرحله ترخیص
 
اجراي طرح كشوري بازديد منزل و پي‌گيري قبل از ترخيص Home visit اين برنامه با هدف جلوگيري از عود مجدد بيماري با حمايت از بيمار و خانواده‌اش صورت مي‌پذيرد در اين طرح آن دسته از بيماران ساكن مشهد كه شرايط ذيل را داراباشند به مدت يكسال تحت پوشش و حمايت قرار مي‌گيرند. بازديدها در 2 ماه اول هر 15روز يك بار، پس از آن هر يك ماه يك بار صورت مي‌گيرد. اعضاي تيم بازديد كننده، پزشك عمومي، روانشناس باليني و مددكار اجتماع است.
مددكار اجتماعي عضو اصلي تيم بوده و بدون حضور وي بازديد انجام نمي‌پذيرد زيرا وظيفه هماهنگي با خانواده‌ها، هماهنگي با واحد نقليه و امور اداري آماده كردن پرونده‌هاي بازديد، تنظيم فرمهاي ساير اعضاء تيم و مشخص نمودن محلهاي مورد بازديد بر عهدة مددكار اجتماعي مي‌باشد.
 
 
 
 
 
شرايط بيماران براي استفاده از طرح بازديد منزل
 
ساكن بودن در مشهد
عدم رتبه به اعتياد
 
موافقت خانواده و ارائه
 
تنها زندگي نكردن بيمار در خانه
 
مبتلا بودن به يكي از سه بيماري اسكينروفزني، اسكينرو افكتيو و يا اختلال خلقي دو قطبي
 
</>
</>