درمانگاه آموزشي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
نحوه پذيرش :
 نوبت دهي براي درمانگاه روانپزشکي آموزشي از ساعت 30/7 شروع مي شود .
ساعت هاي پذيرش درمانگاه روانپزشکي آموزشي در شيفت صبح به جز پنج شنبه ها و روزهاي تعطيل فعال مي باشد .
تلفن مستقيم پذيرش 7002291
 
 
 
روانپزشکان درمانگاه

دکتر فاطمه بهداني   

دکتر حميد طوفاني

  دکتر علي طلايي      

 دکتر نغمه مخبر 

 
 
 
برنامه ماهانه درمانگاه روانپزشکي آموزشي

ساعت

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

13-30/10

دکتر حميد طوفاني

دکتر فاطمه بهداني

دکتر نغمه مخبر
فرهاد فريد حسيني

-

دکتر علي طلايي