درمانگاه روانپزشکي ابن سينا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
نحوه پذيرش :
در شيفت صبح نوبت دهي براي متخصصان روانپزشکي از ساعت 30/7 شروع مي شود .
در شيفت عصر و شب بيماران توسط پزشکان آنکال ، آسيستان ها و انترن ها ويزيت مي شوند.
ساعت هاي پذيرش درمانگاه روانپزشکي عادي شبانه روز فعال است.
تلفن مستقيم پذيرش 7002291
نحوه پذيرش بيماران بستري نحوه پذيرش بيماران سرپايي
 
 
 
روانپزشکان درمانگاه
 
 
 
روانشناسان درمانگاه

مهري آيتي

مهري محمد پور طوسي

نرگس خرمي

مهري رستمي
فاطمه کاشي پزان

 

 
 
 
برنامه ماهانه درمانگاه روانپزشکي

ساعت    

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

30/10-8

دکتر علي رباني زاده

دکتر علي رباني زاده

دكتر روشندل

دكتر محسني

دکتر مجيد علوي

دكتر مرتضي نيا

12-30/10

دكتر وثوق

دكتر طاهرپور

دكتر مرتضي نيا

دكتر ميرزاده

دکتر محمود روشندل

دكتر طاهرپور

12-30/10

دكتر ناظميان