امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر علي طلايي

روانپزشک و دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن : 7112722-0511
ايميل :mohararif1[at]mums.ac.ir

سوابق تحصيلي• رتبه دوم کشوري بورد تخصصي روان پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- 1377
• پزشكي عمومي- دانشگاه علوم پزشکي مشهد- 1371
• رتبه 227 کنکور سراسري 1364
• اخذ مدرک ديپلم 1364
    دانشيار و عضو هيئت علمی دانشکده علوم پزشکي مشهد( بیمارستان ابن سینا) - مهر ماه 1382 تا کنون
    مدرس دانشگاه آزادتربت جام گروه روانشناسي - 1378
    مدرس گروه روان پزشکي بيمارستان شفا و ابن سينا از سال1378 لغايت 1381


فعاليت هاي آموزشي
   
 
    انترنی و کار دانشجويي تمام وقت انترن موظف و کار انترنی شبانه دانشجويي در اورژانس بيمارستان امدادی مشهد از 1/6/70 تا 30/11/71 بيمارستان های دانشگاهی مشهد واورژانس بيمارستان امدادی
    خدمت دوره ضرورت تمام وقت پزشک وظيفه از 30/2/72 تا 24/9/72
    خدمت لايحه تمام وقت پزشک و مسئول مرکز بهداشت فرخد مشهد و کار در حرم مطهراز 25/9 72 تا 4/12/72 در طبس مرکز بهداشت شماره يک مشهد
    رزيدنت تمام وقت رزيدنت ارشد و حق التدريس دانشجويان و کار در دارالشفاءحرم مطهر رضوی از 26/12/72 تا 31/6/74 دانشکده پزشکي مشهد (رتبه ی دوم کشوری)
    استاديار پاره وقت روان پزشک ومدرس دانشگاه آزادتربت جام از 1/7/74 تا 31/6/ 77 بيمارستان طالقانی شهرستان تربت جام
    استاديارپاره وقت روان پزشک و مدرس بيمارستان شفا و ابن سينا و مسئول اورژانس از 29/7/77 تا 14/6/80 بيمارستان شفا و ابن سينا مشهد و گروه روان پزشکي
    استاديار تمام وقت عضو هيئت علمی از 1/7/78 تا 31/6/81 دانشکده پزشکي مشهد - بيمارستان ابن سينا 14/7/82

 
     
سوابق اجرايي
    
 
    رئيس مرکز تحقيقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اسفند 1388 تا کنون
    مدير اجرايي مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني – اسفند 1385 تا کنون
    مسئول واحد ECT و rTMS بيمارستان روان پزشکی ابن سينا – 1387 تا کنون
    سرپرست کتابخانه و مسئول واحد مجلات بيمارستان ابن سينا-از12 /2/ 83 تا 12/5/85
    مسئول فني کلينيک درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان ابن سينا-از اسفند 85 تا اسفند87
    نماينده رئيس بيمارستان ابن سينا و جانشين مسئول فنی و راه اندازی بخش آموزشی- از سال 1384 تا 1386
    مسئوليت نظارت بر برنامه ريزی و فعاليت های آموزشی دستياران روان پزشکی-از بهمن 82تا ارديبهشت 84
    مسئوليت و راه اندازی واحد کاردرمانی بيمارستان ابن سينا- از 1/ 12/ 82 تا 1386
    • مسئول دوره ی آموزشی 14 روزه درمان وابستگی به مواد افيونی با داروهای آگونيست- از 1386 تا 1387
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم مدون ابزارهای تشخيصی
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم مدون اختلالات اضطرابی
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم مدون روان پزشکی 1
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم مدون اختلالات روان تنی
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم مدون روان پزشکی 4
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم مدون اختلالات شخصيت
    دبير علمی برنامه آموزش مداوم روان پزشکی کودک
    دبير علمی کنفرانس علمی حجر و مصاديق آن از ديدگاه روان پزشکی
    ناظر بر چگونگي برگزاري گزارش های صبحگاهی در بيمارستان ابن سينا
    نماينده گروه روان پزشکی و روان پزشک مرکز مشاوره بيماری های عفونی و رفتاری دانشگاه (کلينيک مثلثی)
    طراحی و پذيرش يک سئوال در سی و يکمين دوره آزمون پذيرش دستيار کشور
    رئيس واحد مديريت دانش باليني روانپزشکي و علوم رفتاري- شهريور 1391 تا کنون

    
     
عضويت در کميته ها
    
 
    عضو کميته اصلي پاسداري و مراقبت و ترويج ارزشهاي متعالي
    عضو کميته نظارت و ارزشيابي دروني
    عضو کميته مديريت کيفي
    عضويت و شرکت منظم در کميته منطقه اي نظارت بر واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست(کميته ماده 31).
    عضو هيات ممتحنه گواهينامه تخصصي رشته روانپزشکي.  1391
     عضو کميته پژوهشي گروه روانپزشکي1391
     عضو شوراي راهبردي و اتاق فکر صدا و سيماي خراسان رضوي. 16/8/91.
    عضو کميته علمي اولين همايش ملي قرآن وعلوم پزشکي. 6 و 7 دي ماه 1391.
    داور اولين همايش ملي قرآن وعلوم پزشکي. 6 و 7 دي ماه 1391.
    عضو تيم پژوهشي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، 24/12/91

طرح هاي تحقيقاتي
    
1-بررسي ميزان شيوع سندرم فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1385» کد طرح: 84139. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کليه مراکز بهداشتی درمانی مشهد. 1385. دکتر علی طلايي، دکتر غلامحسين خدايي، دکتر محمد تقی شاکری، معصومه سعيدی ، اشرف دهقان، مهدی سعيد پور، هومن مطلبی، حميدرضا رحيمی. مجری طرح.

2-«بررسي ميزان شيوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه مشهد در سال 1385»کد طرح84327: 1385. دکتر علی طلايي، دکتر محمد تقی شاکری، معصومه سعيدی ، اشرف دهقان، هومن مطلبی، مهدی سعيد پور. مجري اول .

3-«تأثير توپيرامات در کنترل وزن مبتلايان به اسکيزوفرني تحت درمان با الانزاپين در بيمارستان ابن سينا در سال 85-1384 »کد طرح: 126بيمارستان ابن سينا .آبان 1385دکتر علي طلايي، دکتر محمد رضا فياضی بردبار، هانيه کاظمی . مجري اول.
 
4-«بررسي ميزان شيوع افسردگی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد،کليه مراکز بهداشتی درمانی مشهد آبان1383 دکتر غلامحسين خدايي، حميدرضا رحيمی، معصومه سعيدی،دکتر علی طلايي، محمد واحديان مجري.

5-«بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384». دانشگاه علوم پزشکی مشهد. بهار1384 دکتر علی طلايي، مهندس محمد واحديان، دکتر محمد تقی شاکری، خانم معصومه سعيدي. مجري اول.

6-« مقايسه ی فراوانی پلی مورفيسم کلاستر اينترلوکين يک در اختلال دوقطبی نوع يک با گروه کنترل» کد طرح: 85504دانشگاه علوم پزشکی مشهد. تابستان 1387دکتر علی طلايي، دکتر جليل توکل افشاری ، دکتر حميدرضا پوريوسف . مجري اول.
7-«مقايسه ی فراوانی پلی مورفيسم عامل نکروز توموری آلفا G308A در اختلال دوقطبی نوع يک با گروه کنترل» کد طرح: 388دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اسفند 1385دکتر علی طلايي، دکتر جليل توکل افشاری، بی بی سمانه رضايي. مجري اول.

8-«مقايسه سطح پلاسمايي اينترلوکين يک در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي 1 در دوره حاد مانيا و دوره بهبود» بيمارستان ابن سينا بهمن 1387 دکتر جليل توکل افشاري(مجری اول)، دکتر محمد رضا فياضی بردبار (مجري دوم)، دکتر مهزاد ميرشجاعيان (مجري سوم) همکار طرح و استاد مشاور.
9-«مقايسه سطح پلاسمايي عامل نکروز توموری آلفا G308A در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي 1 در دوره حاد مانيا و دوره بهبود» کد طرح: 86491 بيمارستان ابن سينا و بيِمارستان امام رضا(ع) مهر1387دکتر علی طلايي، دکتر جليل توکل افشاری (مجری دوم)، مهران پورکاظمی (مجری سوم) مجري اول.
10-«بررسی تاثير افزودن ريواستيگمين به درمان بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ»

کد طرح: 86578 بيمارستان ابن سينا اسفند 1387 دکتر محمد رضا فياضی بردبار ، دکتر علي طلايي، دکتر امير رضايي اردانی. مجري دوم.

11-«بررسی وضعيت شناختی و حافظه در بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به کلينيک روان پزشکی بيمارستان ابن سينای مشهد در سال 1387 »کد طرح86425: بيمارستان ابن سينا. خرداد 1388دکتر محمد رضا فياضی بردبار ، دکتر علي طلايي، ويدا عليزاده. مجري دوم.

12-«مطالعه تغييرات سيستم ايمنی در اختلال افسردگی اساسی» طرح وزارتی دانشگاه علوم پژشکی مشهد.مرکز تحقيقات بوعلی دانشگاه تهران1383 .دکتر رضا فريد حسينی دکتر محمدرضا محمدی. همکار طرح.فعالیت های پژوهشی  

انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح يک (ISI):
1. Evaluation of Psychological Status in Patients with Asthma and COPD. Amir MH Asnaashari, Ali Talaei, and Mehry Baghban Haghighi. Iran J Allergy Asthma Immunol. March 2012; 11(1): 65-71. (ISI)
 
2. Talaei A, Mokhber N, Abdollahian E, Fayyazi Bordbar M R, Salari E. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a survey on prevalence rate among male subjects in elementary school (7-9 years old) in Iran.Journal of Attention Disorders, Volume 13, Number 4.January 2010 (USA). (IF6/0).
 
3. RivastigmineasanEffectiveAdd-On to Standard Treatmen to fVeterans With Chronic Posttraumatic StressDisorder. Mohammad Reza Fayyazi Bordbar, AliTalaei.
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي :
 
1- Talaei A, SoltanifarA, Mokhber N, Mohammadnejad M. Depression in the Iranian Health Employees and its correlation with self-esteem and social support. Pakistan Journal of Psychology, Volume39, Number1.June 2008 (Pakistan).
 
2-.Rezaei Ardani A, Talaei A, Borhani Moghani M, Nejati R, Sabouri S, Solooti S, Hosseini SA. Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical students of Mashhad University of Medical Sciences.Journal of Fundamentals of Mental Health 2012; 14(2): 132-9.
 
3- مخبر. نغمه، آذرپژوه. محمودرضا، طلايي. علي،" مقايسه اثر درماني دزيپرامين و سرترالين در افسردگي بيماران مبتلا به آلزايمر"، مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان زمستان 1389;9(4 (249- 262.

4- طلايي. علي ، اثني عشري. امير محمد هاشم ، مومني مقدم. امين ، طلايي. انديشه، ارزيابي ارتباط آسيب شناسي رواني و شدت بيماري انسدادي مزمن ريه. فصلنامه اصول بهداشت رواني ،زمستان 90 سال سيزدهم(4)، شماره 52،403-396.
 
5- رحيم حبيبي، امير رضا صالح مقدم ،‌علي طلايي،‌سعيد ابراهيم زاده،‌ حسن کريمي مونقي. بررسي تاثير آموزش حل مسئله تعديل شده با رويکرد خانواده محور، بر ميزان عزت نفس مددجويان وابسته به مواد مخدر. مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1391: سال 55، شماره 1، 52-59.
 
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح دو Index Medicus, Pubmed, Medline:
 
1- Farid Hosseini R, Jabbari Azad F, Talaei A, Miri S, Mokhber N, Farid Hosseini F, Esmaeili H, Mahmoudi M, Rafatpanah H, Mohammadi MR. Assessment of Immune System Activity in Iranian Patients with Major Depression Disorder (MDD).Iranian Journal of Immunology (PubMed Journal), Volume 4, Number 1.March 2007 (Tehran, Iran) (IF: 0.058)
 
نتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح سه  Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstrac:
 
1- Fayyazi Bordbar M R, Soltanifar A, Talaei A. ُShort-term family-focused psycho-educational program for bipolar mood disorder in Mashhad.Iranian Journal of Medical Sciences, Volume 34, Number 2.June 2009 (Shiraz, Iran). (IF: 0.013).
 
2- Talaei A, Morteza-Nia M, Jafar-Zadeh M, Rezaei Ardani A. Dramatic Response of Resistant Obsessive Compulsive Disorder to Repeated Transcranial Magnetic Stimulation on Right Supplementary Motor Area..Iranian Journal of Medical Sciences, Volume 34, Number 4.December. 2009 (Shiraz, Iran). (IF: 0.013).
 

 

   

1-. Talaei A .Dramatic Response Of Resistant Obsessive Compulsive Disorder To Repeated Transcranial Magnetic Stimulation, A Case Report. 18th European Congress Of Psychiatry Munichgermany.2010. .( Poster Presentation)

2- Talaei A. Depression And Its Correlation With Self-Esteem And Social Support Among Iranian University Students. Munichgermany.2010 18th European Congress of Psychiatry. (Poster Presentation)

 3-شرکت در پانل قرآن، بهداشت و سلامت روان. 6 و 7 دي ماه 1391. دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
Acquired angio-edema induced by risperidone. Ali Talaei. Sanaz Faraji.

4. A Case Control Study of Effect s of Group Psychotherapy on Anxiety, Depressive Symptoms and General Health of Methadone Maintenance Therapy Patients. The first Razavi International Anxiety Congress. Ali Talaei, Mohammad Reza Fayyazi Bordbar. Oct 8-10, 2012/ Razavi Hospital.

5. A Case Control Study of cognitive Deficits and Memory Disturbance in Patients with Chronic Post- Traumatic Stress Disorder. The first Razavi International Anxiety Congress. Mohammad Reza Fayyazi Bordbar, Ali Talaei. Oct 8-10, 2012/ Razavi Hospital.


 
سخنراني ها
        
1-سمينار اختلالات روانپزشکي بعد از زايمان.تاريخچه اختلالات روانپزشکي و سايکوز بعد از زايمان. دکتر علی طلايي. تالار ابن سينا.8/7/1389.

2- همايش معاونين بهداشت و درمان و پزشکان سلامت. مروري بر مشکلات شايع روانپزشکي و مداخلات پزشک سلامت. دکتر علی طلايي. تالار هاشمي نژاد بنياد شهيد وامور ايثارگران.21/8/89.

3- کنفرانس علمي پژوهشکده. ايمونوژنيک اختلالا دو قطبي. دکتر علی طلايي.سالن فرهنگي پژوهشکده بو علي. 24/8/89.

4- برنامه بسيج پزشکان. مداخلات رواني- اجتماعي در سوگ و درمانهاي دارويي. علي طلايي. دانشکده پزشکي، تالار رازي.27/8/89.