امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  

دکتر علي آخوندپور منطقي
روانشناس و دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
EMAIL : manteghia[at]mums.ac.ir
 
 

سوابق تحصيلي

 

  • دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1377