امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


دکتر فاطمه بهداني
روانپزشک و استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
 

سوابق تحصيليبوردپزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1368

تخصصي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد- 1378