مشارکتهای مردمی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سایت مشارکتهای مردمی بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی در سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشارکتهای مردمی

 


سال 1393

گزارش روزنامه شهرآرا از اقدامات خیرین در بیمارستان روان پزشکی این سینا - لبخند خدا همین نزدیکی است ... اسفند 1393


سال 1394

 


سال 1395

گزارش
 
 

سال 1396

گزارش


سال 1396


شماره حساب سيبا :   بانك ملي     0219430040009

اعضاي هيات امنا شوراي مشاركت هاي مرد‌‌مي بيمارستان هاي روان پزشكي ابن سينا و د‌‌كترحجازي

آد‌‌رس : بلوارحرعاملي - حد‌‌فاصل ميد‌‌ان بوعلي وميد‌‌ان موسوي قوچاني بيمارستان روانپزشكي ابن سينا - تلفن : 2700 3700-051