برنامه حضور روانپزشکان در درمانگاه بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

"برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاههای بیمارستان ابن سینا در سال 1395"


کودک و نوجواندکتر فاطمه محرری
دکتر اعظم السادات حیدری
دکتر عاطفه سلطانی فر
دکتر پیمان هاشمیان
دکتر پریا حبرانی
                                                    برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاه آموزشی کودک و نوجوان