آموزش به بیمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"آموزش به بیمار  "


{tab= مشخصات سوپروایزر آموزش به بیمار }

سوپروایزر آموزش به بیمار  :فاطمه شریفان       تلفن تماس :37002436       ایمیل:   SharifanF1[a]mums.ac.ir            
 

{tab=سوابق شغلی}
 
 
{tab=پمفلت های آموزش به بیمار}

 
{/tabs}