امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش دو زنان"

پرسنل بخش


روان پزشک رئیس بخش :دکتر مهدیس حمزه

سرپرستار بخش : نرگس محمدی     شماره تلفن سرپرستار :  37326767 (داخلی 640)       پست الکترونيک : MohammadiN2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار :19 نفر
تعداد کمک بهيار :6 نفر
تعداد خدماتي:3 نفر
تعدا منشي : ندارد