امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش دو زنان"

پرسنل بخش


روان پزشک رئیس بخش :دکتر ناز روشنی غفرانلو

سرپرستار بخش : مهری عبادی    شماره تلفن سرپرستار :  37326767 (داخلی 642)       پست الکترونيک : : ebadim1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار :17 نفر
تعداد کمک بهيار :6 نفر
تعداد خدماتي:3 نفر
تعدا منشي : ندارد