امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 مترون بيمارستان :مهدی آمدنی

 تلفن داخلي: 660

 تلفن مستقيم:37336010-051

پست الكترونيك:AmadaniM1[at]mums.ac.ir

خدمات پرستاری در بخش های بستری روانپزشکی

سوپروايزصبح

فتح اله برزگر طرقبه     تلفن داخلی :666-661                  پست الکترونیک :         BarzgarF1[at]mums.ac.ir