امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مترون بيمارستان :مهدی آمدنی

 تلفن داخلي: 660

 تلفن مستقيم:37336010-051

پست الكترونيك:AmadaniM1[at]mums.ac.ir

خدمات پرستاری در بخش های بستری روانپزشکی

سوپروايزصبح

مرضیه عماری تلفن داخلی :666-661  پست الکترونیک :                  AmaryM1[at]mums.ac.ir
مرتضی روحانی تلفن داخلی :666-661  پست الکترونیک :                  RohaniM4[at]mums.ac.ir
نرگس محمدی تلفن داخلی :666-661  پست الکترونیک :          MohammadiN2[at]mums.ac.ir