امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"روابط عمومي بيمارستان و مرکز آموزش ابن سينا و دکتر حجازي"


مسئول واحد روابط عمومیمهدی داوری    شماره تلفن :37002264 پست الکترونيک :DavariM1[at]mums.ac.ir