واحد دبیرخانه

معرفی واحد دبیرخانه

دبيرخانه واحد سازماني مشخصي است که عمليات ثبت و توزيع مکاتبات و مراسلات اداري را انجام مي دهد و بر حسن جريان گردش نامه هاي وارده و صادره در داخل و خارج سازمان ( تا رسيدن به نتيجه نهايي ) نظارت دارد.

در اين مرکز دبيرخانه به صورت غيرمتمرکز اداره شده و با استفاده از سيستم اتوماسيون اداري در ارتباط با ساير واحدها مي باشد و گردش کليه مکاتبات بصورت الکترونيکي و بي نياز از جابجايي فيزيکي نامه انجام ميگردد و تصوير اصل نامه ها و يا هر گونه سند ديگري در اين سيستم به روش الکترونيکي بايگاني مي شود.

مسئول واحد

مسئول واحد: طیبه ابراهیم زاده      تلفن مستقيم : 37002220  پست الکترونيک : ebrahimzadeht1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 •  نظارت بر ارسال و مراسلات نامه ها
 •  نظارت بر تايپ ، ثبت و صدور نامه ها
 •  نظارت بر انجام وظايف نامه رسان هاي اداري
 •  نظارت و رسيدگي به امر تحويل و ثبت و توزيع کليه نامه هاي وارده و صادره
 •  نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نياز مسئولين واحدها
 •  پاسخگوئي و راهنمايي ارباب رجوع برابر شماره نامه سازمان ها و ادارات
 •  پيگيري و پاسخگويي به نامه هاي ارجاع شده به کارتابل و تشخيص نوع رسيدگي و ارجاع به مسئول مربوطه
 •  حفظ و نگهداري نامه هاي محرمانه و ارجاع طبق دستور مافوق
 •  تحويل و دریافت پاکات مناقصه و مزایده

پرسنل واحد

ماشین نویس : فاطمه پروانه     تلفن مستقيم : 37002222  پست الکترونيک : parvanehf1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • انجام امور تایپ نامه های اداری
 • پیگیری نامه های کارتابل
 • جستجوی  نامه ها

متصدی دبیرخانه : زهرا مرادی    تلفن مستقيم : 37002221  پست الکترونيک : moradiz6[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 •  پیگیری نامه های کارتابل
 • جستجوی  نامه ها