واحد کارگزینی

شرح وظایف کلی واحد کارگزینی

 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
 • صدور احکام پرسنل رسمی، پیمانی تبصره 3 ماده 2 و مشمولین قانون کار و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان و ضریب K
 •  مکاتبات لازم با دیگر سازمان ها و نهاد ها
 • تهیه گزارشات لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی
 •  شرکت در کلاس های آموزشی همایش های تخصصی
 • پیگیری مشکلات پرسنل
 • بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده
 •  برگزاری کلاس های توجیهی جهت مسئولین بخش ها و سرپرستاران در مواقع ضروری
 •  تهیه آمار لازم جهت  ریاست ، مدیریت و دیگر واحد ها
 •  صدور کارت شناسایی ورود و خروج برای کارکنان جدید الورود(ثبت اثر انگشت)
 •  ثبت مرخصی استحقاقی و پاس ها ساعتی در سیستم پرسنلی و اعلام مانده مرخصی در پایان سال
 • بررسی سنوات خدمتی و بازنشستگی کارمندان با سنوات 30 سال خدمت
 • بررسی شناسنامه کارمندان جهت تداوم یا قطع کمک هزینه اولاد
 •  تهیه و تنظیم فرم های تمدید قرارداد استخدام پیمانی و لیست مربوط و ارسال آن به سازمان جهت تایید و صدور احکام تمدید قرارداد استخدام پیمانی
 • تهیه مدارک جهت کمک هزینه ازدواج کارمندان و فرزندان آنها و کمک هزینه فوت و ارسال به حسابداری جهت پرداخت وجه مربوطه

 

مسئول واحد

مسئول کارگزيناله وردی اکبری     شماره تلفن : 37002215       پست الکترونيک : AkbariAA1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 •   نظارت بر انجام امور مرتبط با واحد
 •  ارجاع امور به پرسنل زیرمجموعه
 • تهیه نامه های اداری

 

پرسنل واحد کارگزینی

سمیه یزدان پناه          شماره تلفن: 37002216        پست الکترونيک : YazdanpanahS1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 •  جانشین مسئول واحد در صورت عدم حضور ایشان
 •  امور مربوط به بازنشستگی کارکنان
 • امور مربوط به گزینش و هیات تخلفات
 • محاسبه کسور سنوات جبهه داوطلبانه ،خدمت سربازی ، ایام اسارت و ...

مهناز حسنی               شماره تلفن: 37002218          پست الکترونيک : HasanyM1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 •  ارزشیابی کارکنان
 • امور مربوط به طرح و لایحه ، ضریب کا و نیروهای شرکتی
 • تمدید پیمان کارکنان پیمانی
 • امور مربوط به مرخصی زایمان

میترا زمانیان            شماره تلفن: 37002218          پست الکترونيک : ZamanianYM3[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • بررسی فوق العاده نوبت کاری پرسنل
 •  تاییدیه و درج مدرک تحصیلی ، تغییر عنوان و سمت کارکنان
 •  کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان
 •  ارتقا گروه/طبقه و  رتبه  شغلی کارکنان
 • احتساب تجربه و  سنوات کارکنان

فاطمه ادیب               شماره تلفن: 37002217          پست الکترونيک : AdibF1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • امور مرتبط به رفاه و بیمه
 • صدور تشویقات و تنبیهات و ابلاغهای انشائی
 • صدور ماموریت ها
 • صدورگواهی های مختلف کارکنان
 • صدور کارت شناسایی

وحیده فعال              شماره تلفن: 37002249          پست الکترونيک : Faalv1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • امور مرتبط با حضور وغیاب کارکنان(مرخصی,غیبت،ازکارفتادگی و...)
 •  بررسی گزارشات سامانه حضور و غیاب و اقدامات لازم
 • امور مرتبط با ارتقاء بهره وری

 

بایگانی پرسنلی

مسئول واحد : محمد حسین نجاریان     تلفن تماس : 37002219   پست الکترونیک : NajjarianMH1[at]mums.ac.ir

 اهم وظایف:

 •  رعایت اصل محرمانگی نامه های پرسنلی
 •  مرتب وجایریزی نامه ها در داخل پرونده ها
 • ارسال پروندهای منتقل شده