واحد تجهیزات پزشکی

 


"واحد تجهیزات پزشکی"

مسئول واحد

 

نسترن رحیمیان      تلفن تماس:37002213              پست الکترونیک :rahimianns3[at]mums.ac.ir

اهم وظایف

 

1-نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی

2-بروز رسانی ،تقویت و نوسازی تجهیزات پزشکی                                                                         

3-کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

 

شرح وظایف

 1. نظارت بر امور مربوط به تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 2. نظارت بر عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 3. نظارت و استاندارد سازی چیدمان تجهیزات بیمارستانی
 4. نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی مصرفی در بیمارستان
 5. نظارت بر کیفیت و مطابق استاندارد بودن هر یک از تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 6. تست تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی جهت بررسی صحت عملکرد به صورت دوره ای
 7. انجام امور مربوط به نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 8. کارشناسی قبل از خرید تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی به لحاظ کیفی و کمی
 9. کارشناسی بعد از خرید تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی به لحاظ کیفی و کمی
 10. تشکیل شناسنامه برای کلیه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 11. بررسی و اجرای دستور العمل های رسیده از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی و معاونت درمان دانشگاه
 12. ارجاع تجهیزات پزشکی و  ازمایشگاهی جهت تعمیر احتمالی به شرکت های مجاز در این زمینه
 13. تعامل با شرکت های مختلف تجهیزات در خصوص ارائه خدمات فروش و پس از فروش
 14. نظارت صحیح بر کلیه قراردادها ی بسته شده در زمینه فروش تجهیزات پزشکی
 15. نظارت صحیح بر کلیه قرار دادها ی بسته شده در زمینه تعمیرات و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 16. شرکت در جلسات مربوط در حیطه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 17. جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی مرکز
 18. نظارت و تایید کلیه فاکتورهای خرید تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 19. نظارت  و تایید کلیه فاکتورهای تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
 20. نظارت بر انعقاد قراردادهای نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهیمطالب علمی