واحد تجهیزات پزشکی

 


"واحد تجهیزات پزشکی"

پرسنل بخش

 
مسئول واحد :

نسترن رحیمیان      تلفن تماس:37002213              پست الکترونیک :rahimianns3[at]mums.ac.ir

فعالیتهایمطالب علمی