واحد فناوری اطلاعات"واحد فناوری اطلاعات"


پرسنل

مسئول واحد :

بهار طيراني         شماره تلفن :37002323                                   پست الکترونيک :TayeraniB1[at]mums.ac.ir
 
نرم افزار

• نظارت بر پشتيبان گيري دوره اي از داده هاي مهم مربوط به نرم افزارها
• فراهم سازي بستر استفاده از منابع نرم افزاري شبکه ازقبيل نصب و راه اندازي نرم افزارهاي مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نياز واقعي آنها جهت جلوگيري ازترافيک نرم افزاري در هر سيستم (قراردادن پکيج نرم افزارها در سرور)
• نيازسنجي نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره هاي لازم دراين خصوص به مرکز در جهت تهيه ،  آماده سازي و ارتقاء نرم افزارهاي مورد نياز
• ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
• ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها
• رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداريآموزش

• مشارکت در برگزاري برنامه هاي آموزشي مديريت IT
• شرکت فعال در برنامه هاي آموزشي مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه
• آموزش موردي کاربران و تهيه جزوات آموزشي مورد نياز
• ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد
 


شبکه

• ارتقا سرورهاي محلي به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران
• اقدام درجهت اتصال و يا انفصال کامپيوترهاي موجود در حوزه بنا به نياز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظيمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي مديريت فناوري.
• برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرآيندهاي مديريت فناوري
• حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور

سايت

 •طراحي Web Site  براي تمام بخشهاي حوزه با در نظر داشتن استانداردهاي تعريف شده از سوي مديريت فناوري
 • بروزرساني صفحات وب سايت
• قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاري مربوطه و مورد نياز عموم درسايت
 • طراحي فرمهاي و گنجاندن آن در سايت در جهت کاهش مراجعات مستقيم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکريم ارباب رجوع
 • نظارت و کنترل محتواي صفحات با رعايت سلسله مراتب اداري در مطالب ارائه شده براي Website حوزه