واحد فناوری اطلاعات
"واحد فناوری اطلاعات"


مسئول واحد

بهار طيراني         شماره تلفن :37002323                                   پست الکترونيک :TayeraniB1[at]mums.ac.ir
 


کارشناسان واحد

کاظم پورنگ       شماره تلفن :37002229                                    پست الکترونيک :PourangK2[at]mums.ac.ir
رضا هاشم پور     شماره تلفن:37002228                                     پست الکترونیک : hashempourr1[at]mums.ac.ir


نرم افزار

• نظارت بر پشتيبان گيري دوره اي از داده هاي مهم مربوط به نرم افزارها
• فراهم سازي بستر استفاده از منابع نرم افزاري شبکه ازقبيل نصب و راه اندازي نرم افزارهاي مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نياز واقعي آنها جهت جلوگيري ازترافيک نرم افزاري در هر سيستم (قراردادن پکيج نرم افزارها در سرور)
• نيازسنجي نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره هاي لازم دراين خصوص به مرکز در جهت تهيه ،  آماده سازي و ارتقاء نرم افزارهاي مورد نياز
• ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
• ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها
• رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداريسخت افزار

• سرويس دوره اي سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه
• رفع اشکالات و موارد پيش آمده در هر سيستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها(طبق فرآيند واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات)
• برآورد نيازهاي سخت افزاري حوزه و نظارت بر خريد با هماهنگي مديريت حوزه و مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه (در صورت نياز)
• رفع عيب اوليه تجهيزات غير فعال شبکه (داکت، پريز شبکه، رک، پچ پنل و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرايند رفع عيب شبکه، واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات
• رفع عيب اوليه تجهيزات فعال شبکه (سوييچ، اکسس پوينت، تجهيزات بي سيم و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرايند رفع عيب شبکه، واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات
HIS

•برنامه ريزي در جهت آموزش کل پرسنل بيمارستان
•آموزش موردي به پرسنل در بخشها و واحدها .
• تعريف بانکهاي اطلاعاتي خاص آن بيمارستان .
• ارتباط بين بيمارستان و تيم نرم افزار در مورد خواسته ها و نيازهاي مجموعه.
• اعلام گزارش خرابي و نقص به کميته HIS و پي گيري رفع آن از طريق مسئول مربوطه.
• نياز سنجي سخت افزار مورد نياز و پي گيري رفع آن از محل تامين.
• تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.
• تغيير و تعريف اطلاعات اصلي آن بيمارستان .
• اعلام درخواست تغييرات در نرم افزار به واحد HIS .
• اعلام درخواست جديد با هماهنگي واحد HIS با رعايت استانداردها .
• با توجه به پيوستن شبکه هاي HIS به Domain دانشگاه ، تهيه ليست کامپيوتر ها و محل آنها جهت استفاده Remot .آموزش

• مشارکت در برگزاري برنامه هاي آموزشي مديريت IT
• شرکت فعال در برنامه هاي آموزشي مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه
• آموزش موردي کاربران و تهيه جزوات آموزشي مورد نياز
• ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد
 


شبکه

• ارتقا سرورهاي محلي به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران
• اقدام درجهت اتصال و يا انفصال کامپيوترهاي موجود در حوزه بنا به نياز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظيمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي مديريت فناوري.
• برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرآيندهاي مديريت فناوري
• حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور

سايت

 •طراحي Web Site  براي تمام بخشهاي حوزه با در نظر داشتن استانداردهاي تعريف شده از سوي مديريت فناوري
 • بروزرساني صفحات وب سايت
• قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاري مربوطه و مورد نياز عموم درسايت
 • طراحي فرمهاي و گنجاندن آن در سايت در جهت کاهش مراجعات مستقيم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکريم ارباب رجوع
 • نظارت و کنترل محتواي صفحات با رعايت سلسله مراتب اداري در مطالب ارائه شده براي Website حوزه