آموزش و بهسازی منابع توسعه انسانی

 

       
   آنفلوآنزا - آذر 1394   آموزش گزارش نویسی - آبان 1394  الکتروشوک - آبان 1394
       ابولا - آبان 1394  کرونا - آبان 1394
 
     ماساژ درمانی - آبان 1394  نو پدیدی و باز پدیدی بیماری ها و سلامت حرفه های پزشکی - آبان 1394
       داروشناسی تخصصی و عوارض دارویی - آذر 1394
      محاسبات و اشتباهات دارویی - بهمن 1394