هفته بسیج زکریا آذر 1394

به مناسبت هفته بسیج یک تیم بهداشتی از طرف کانون بسیج جامعه پزشکی ابن سینا با حضور پزشک و 4 پرستار و یک نفر امدادگر به روستای زکریا در حومه مشهد اعزام گردید.