کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان ابن سینا

کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان ابن سینا


آدرس محل کانون : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي ساختمان اداری

تلفن : 37002264-051

                                                                                                                                                                                                                                    تاریخچه کانون     اهم فعالیتها

ايميل :