واحد HIS و سخت افزار"واحد HIS و سخت افزار"


پرسنل

مسئول واحد :

ایمان آخوند  شماره تلفن :37002213 پست الکترونيک :AkhondE1[at]mums.ac.ir

سخت افزار

• سرويس دوره اي سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه
• رفع اشکالات و موارد پيش آمده در هر سيستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها(طبق فرآيند واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات)
• برآورد نيازهاي سخت افزاري حوزه و نظارت بر خريد با هماهنگي مديريت حوزه و مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه (در صورت نياز)
• رفع عيب اوليه تجهيزات غير فعال شبکه (داکت، پريز شبکه، رک، پچ پنل و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرايند رفع عيب شبکه، واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات
• رفع عيب اوليه تجهيزات فعال شبکه (سوييچ، اکسس پوينت، تجهيزات بي سيم و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرايند رفع عيب شبکه، واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات

آموزش

• مشارکت در برگزاري برنامه هاي آموزشي مديريت IT
• شرکت فعال در برنامه هاي آموزشي مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه
• آموزش موردي کاربران و تهيه جزوات آموزشي مورد نياز
• ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد
HIS

•برنامه ريزي در جهت آموزش کل پرسنل بيمارستان
•آموزش موردي به پرسنل در بخشها و واحدها .
• تعريف بانکهاي اطلاعاتي خاص آن بيمارستان .
• ارتباط بين بيمارستان و تيم نرم افزار در مورد خواسته ها و نيازهاي مجموعه.
• اعلام گزارش خرابي و نقص به کميته HIS و پي گيري رفع آن از طريق مسئول مربوطه.
• نياز سنجي سخت افزار مورد نياز و پي گيري رفع آن از محل تامين.
• تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.
• تغيير و تعريف اطلاعات اصلي آن بيمارستان .
• اعلام درخواست تغييرات در نرم افزار به واحد HIS .
• اعلام درخواست جديد با هماهنگي واحد HIS با رعايت استانداردها .
• با توجه به پيوستن شبکه هاي HIS به Domain دانشگاه ، تهيه ليست کامپيوتر ها و محل آنها جهت استفاده Remot .