خانم بابایی بانوی برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

فاطمه بابایی بانوی برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال1395   

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

فاطمه بابایی(آمار ومدارک پزشکی)  دارای 27سال سابقه کار در بیمارستان آموزشی، فوق تخصصی روانپزشکی ابن سیناودکترحجازی می باشد.
سوابق مسئولیتی :

•    مسئول واحدمدیریت اطلاعات سلامت ازسال1367 تا 1392 .
•    مسئول واحد بهبودکیفیت از سال 1391 تا 1393.
•    مسئول درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی روانپزشکی ازسال1383 تا کنون .
•    رابط ارزشیابی واعتباربخشی ازسال1383 تاکنون.
•    مسئول واحدرسیدگی به شکایات ،انتقادات وپیشنهادات ازسال1393 تاکنون .


سوابق اجرایی:
تشکیل وراه اندازی واحد بهبودکیفیت طبق دستورمعاونت محترم درمان وبایاری ریاست محترم بیمارستان سرکارخانم دکترمحرری ومدیریت محترم بیمارستان جناب آقای دکترمیری درسال1391.
حضور فعال در کلیه کمیته های بیمارستانی وجلسات تیم اجرایی وبرنامه تحول نظام سلامت.
تلاش وهمکاری با مدیران ارشد بیمارستان درجهت کسب درجه یک ارزشیابی سالانه از سال1385تا1390
تلاش وهمکاری با مدیران ارشد بیمارستان(ریاست محترم ومدیریت محترم) درجهت کسب درجه یک گواهینامه اعتباربخشی در دودوره اعتباربخشی ملی درسال1392و1394.
پیاده سازی مراتب اجرایی استانداردهای اعتباربخشی ابلاغ شده از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی برای اولین بارودر سطح بیمارستان در سال1391.
تفکیک وجداسازی واحد اطلاعات سلامت از واحددرمانگاههای تخصصی درسال 1382.
راه اندازی واحد کدگذاری بیماریها درسال 1383.
راه اندازی واحد آمار مدارک پزشکی درسال1384
ریلی کردن بایگاني واحدمدیریت اطلاعات سلامت درسال85 بایاری مدیریت محترم بیمارستان.
متمرکزنمودن پرونده های سرپایي، بستری وکمیسیون پزشکی بیمارستان ابن سینا ودکترحجازی و پرونده های قدیمي وراکد بيمارستانهای شفا و قائم (عج)وصالح درسال76تا 82

 
افتخارات کسب نموده:
کسب عنوان کارمند نمونه درسال1383.
کسب رتبه دوم مفاهیم قرآن کریم درپنجمین ودریافت تقدیرنامه ویژه درهفتمین جشنواره قرآنی خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کسب رتبه اول درتفسیرنمونه قرآن کریم واحدعقیدتی سیاسی نیروهای مسلح درسال 85
کسب عنوان بانوی برتر درسال1394.
کسب گواهینامه عالی وحرفه ای اعتباربخشی .
 
حضرت زهرا (س)والاترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار می باشد و تعالیم ایشان بهترین الگوی مطلوب زنان است .بانوان این مرزبوم که در مکتب آن حضرت پرورش یافته اند بلند پروازان قله های رفیع ایمان و معرفت اند و زیباترین شکوفه های درخت انسانیت را تجلی بخشیده و به بار نشاندند در سالروز ولادت الگوی بانوان ما در عشق و آفتاب هستی بخش عالم ،حضرت زهرای مرضیه (س)و در تکریم و تحلیل پیروان صدیق آن حضرت کسب عنوان بانوی برتر سال 1395 دردانشگاه علوم پزشکی مشهد را به سرکار عالی تبریک میگویم.