واحد گفتار درماني

"واحد گفتار درمانی"مسئول واحد

 الهام حکیمی    شماره تلفن :37002322                                   پست الکترونيک :Hakimie2[at]mums.ac.ir
 


کارشناس واحد

انوشه مسنن مظفری   شماره تلفن :37002322                                    پست الکترونيک :Mosananma1[at]mums.ac.irاهم فعالیت ها

 • پذیرش بیماران دارای اختلالات گفتار وزبان
 • ارزیابی بیماران دارای اختلالات گفتار وزبان
 • درمان بیماران دارای اختلالات گفتار وزبان
 • ارزیابی بیماران ارجاع شده از نظام وظیفه (لکنت)
 • ارزیابی بیماران ارجاع شده از پزشکی قانونی (ضربه مغزی، لکنت و...)
 • ارایه مشاورات لازم به مراجعین  دارای اختلالات گفتار وزبان
 • علاوه بر موارد فوق خدمات ویژه واحد گفتار درمانی شامل:
 • برگزاری جلسات گروه درمانی لکنت از سال 1389 تا کنون به عنوان بزرگترین جلسات گروه درمانی در شرق کشور
 • ارایه ارزیابی ها و درمانهای شناختی مثل : نوروفیدبک، درمان اختلالات توجه وتمرکز با نرم افزار های جدید
نحوه استفاده از خدمات گفتاردرمانی

افرادی که می توانند از خدمات کلینیکی در واحد گفتاردرمانی استفاده کنند:

 •  افراد دارای اختلالات شنوایی
 • افراد دارای اختلالات زبانی  وگفتاری: لکنت، اختلالات تلفظی، اتیسم، تاخیر در رشد گفتار وزبان و...
 •  افراد دارای اختلالات یادگیری
 • افراد دارای اختلالات شناختی:کاهش توجه وتمرکز(ADHD )
 •  افرادی دارای اختلالات گفتاریناشی از ضربه مغزی
 • افراد دارای اختلالات صوت و....