آزمايشگاه

 

 
                                     ازمايشگاه  
 

آزمايشگاه باليني يكي از اركان اصلي بهداشت و درمان بيمارستاني در پايش سلامت، تشخيص بيماري و كنترل درمان است. در راستاي اين اهداف مديريت بيمارستان و آزمايشگاه به توسعه خدمات تخصصي آزمايشگاهي متناسب با پيشرفت در علوم پزشكي و نيازهاي جديد آن همت گماشته و از طرف ديگر با تعيين و اجراي استانداردهاي علمي و حرفه‏اي فعاليتهاي واحد آزمايشگاه را هماهنگ و همساز با نيازهاي كلينيك و بيمار نموده‏اند.
آزمايشگاه بيمارستان ابن سينا يكي از واحدهاي مركز آموزشي درماني رواني ابن سينا مي‏باشد كه در حدود 200 مترمربع زيربنا دارد وداراي بخشهاي هماتولوژي، بيوشيمي، ميكروبيولوژي، سرولوژي و هورمون شناسي مي‏باشد.


مسئول فني

دکتر سیما حقیقی            تلفن :37002339                  ايميل : Haghighis3[at]mums.ac.ir     

 

پرسنل

سوپروایزر :

سیده سعادت جسینی نژاد    تلفن :37002339               ایمیل:Hoseininezhads1[at]mums.a.ir

همکاران واحد:

ریخانه حبیب پور              تلفن :37002336                 ایمیل :Habibpourr1[at]mums.ac.ir

محسن غلامی                تلفن:37002336                ایمیل:Gholamim1[at]mums.ac.ir

سمیه شکری                  تلفن:37002336                ایمیل:Shokrigs1[at]mums.ac.ir

ریحانه رضایی                 تلفن :37002336               ایمیل:RezaeiR5[at]muma.ac.ir

میلاد محمدی               تلفن :37002336                ایمیل:Mohammadiml5[at]mums.ac.ir
ابوالقاسم عزیزی          تلفن :37002336                 ایمیل:Aziziab5[at]mums.ac.ir
 

تجهيزات

  • بخش هماتولوژي مجهز به دو سيستم سل كانتر تمام اتوماتيك sysmexkx,t810 ساخت ژاپن با قابليت شمارش و محاسبه 18 پارامتر هماتولوژي
  • بخش بيوشيمي مجهز به دستگاه اتوآنالايزر داراي قابليت انجام آزمايشات بيوشيمي، سرولوژي، ايمنولوژي، الكتروليتها ، و ذخيره اطلاعات
  • دو دستگاه تمام اتوماتيك الكتروليت آنالايزر (plame pho tomerty) phf108 Hycel فرانسه و فيلم فوتومتر اتوماتيك GDV قابليت انجام سديم و پتاسيم و ليتيم سرم و ادرار
  • بخش سرولوژي و ايمنولوژي مجهز به دستگاه الايزا پليت ريدر تمام اتوماتيك جهت انجام عفونت‏هاي ويروسي و باكتري و تك ياخته‏اي
  • بخش پذيرش وجوابدهي مجهز به HIS مي باشد که از طريق سيستم كامپيوتر در خدمت بيماران و پزشكان مي‏باشد.

 

خدمات

الف : بيوشيمي باليني عمومي خون

گلوكز خون، نيتروژن اوره (BUN)، كراتين، اسيد اوريك، كلسترول، تري گليسريد، HDL، LDL، الكتروليت سديم، پتاسيم، ليتيم، مس، كلسيم، فسفر، آهن، Tibc، Ast، Alt، ldH، Cpk و …
ب : بيوشيميايي اختصاصي مدفوع (خون مخفي مدفوع (Fecal occult Bbod)
ج : بيوشيمي عمومي ادرار
بیلیروبين ادرار، گلوكز، هموگلوبين يا خون ادرار، كتون‏ها، لكوسيت‏ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن.
د: خون شناسي عمومي
CBC، Hb، Hct، شمارش گلبول سفيد و قرمز، شمارش پلاكت، شمارش رتيكولوسيتها، شمارش افتراقي، گلبولهاي سفيد، سديمانتاسيون، اندكس هاي خوني (MCV، MCH، MCHC)، گروه خون و RH، انعقاد (CT و BT) ، PT، PTT، PTLIN.R
هـ : سرولوژي و ايمونولوژي
CRP، Rt، Hcg (Pregnancytest)، HbsAg ، AntiHBS، HIV به روش اليزا، VDRL، Wrighttest، RPR و كربي رايت و SME، PPD، هورمون ها T3، T4 ، TSH و …
و : باكتري شناسي و انگل شناسي :
كشت خون، ادرار، ترشحات زخم، آنتي بيوگرام، بررسي مدفوع از نظر انگل شناسي، تشخيص انگل هاي پوست(سالك، گال)، تشخيص قارچ هاي پوستي