دفتر خدمات پرستاری بیمارستان دکتر حجازی

 

 مترون بيمارستان :مهدی آمدنی

 تلفن داخلي: 660

 تلفن مستقيم:37336010-051

پست الكترونيك:AmadaniM1[at]mums.ac.ir

خدمات پرستاری در بخش های بستری روانپزشکی

سوپروايز عصر

مرتضی روحانی         تلفن داخلی :666-661                  پست الکترونیک :          RohaniM4[at]mums.ac.ir

سعیدرضا خالقی       تلفن داخلی :666-661                  پست الکترونیک :       KhaleghiSR1[at]mums.ac.ir

حسن رضایی           تلفن داخلی :666-661                  پست الکترونیک :           RezaeiH4[at]mums.ac.ir     

 

سوپروايزرشب

حسن رضایی             تلفن داخلی :666-661                پست الکترونیک :        RezaeiH4[at]mums.ac.ir 

سعیدرضا خالقی         تلفن داخلی :666-661               پست الکترونیک:     KhaleghiSR1[at]mums.ac.ir

سوپروايزرآموزشي

 صغري حشمتي        تلفن داخلی :666-661                پست الکترونیک :      HeshmatiS1[at]mums.ac.ir 


سوپروایزر كنترل عفونت

مهدی آمدنی            تلفن داخلی : 666-661                  پست الکترونیک :      AmadaniM1[at]mums.ac.ir


بخشهای درمانی

  بخش یک مردان                             بخش دو مردان

  بخش یک زنان                               بخش دو زنان