دفتر خدمات پرستاري بیمارستان ابن سينا

مترون بيمارستان :  عصمت بختياري

 تلفن داخلي :341                                                                               خدمات پرستاری در بخش های بستری روانپزشکی

 تلفن مستقيم : 37002341 - 051                                                           

 پست الكترونيک : BakhtiariSHE1[at]mums.ac.ir
 


 سوپروايزهای بالینی

سوپروایزر صبح:

فریبا فرزان                 تلفن سوپروایزر:333   پست الکترونیک:         FarzanF1[at]mums.ac.ir

سوپروایزر عصر :

مريم سميعي            تلفن داخلی:333   پست الکترونیک:          SamieeM2[at]mums.ac.ir

سوپروایز شب :

 جواد ابوترابي              تلفن داخلی:333   پست الکترونیک:    AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir 

 فریده دلمرادی              تلفن داخلی:333   پست الکترونیک:         DelmoradiF2[at]mums.ac.ir 

محمدصادقی                تلفن داخلی:333   پست الکترونیک:            SadeghiBM1[at]mums.ac.ir 
مجتبی خندان دل          تلفن داخلی:333   پست الکترونیک:     KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir

 

 سوپروايز آموزشی

  موسی الرضا آدینه پور              تلفن داخلی:332   پست الکترونیک :AdinepourM1[at]mums.ac.ir

سوپروایزر كنترل عفونت


طاهره بخشي       تلفن داخلی:342   پست الکترونیک : 
BakhshiT1[at]mums.ac.ir   استانداردهاي كنترل عفونت   احتياطات استاندارد در كنترل عفونت