بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

 


مدیریت پرستاری بیمارستان ابن سینا


 
                              


مدیر پرستاری : محمد صادقی

پست الكترونيک :

SadeghiBM1[at]mums.ac.ir


                                                                

 تحصیلات:              

   کارشناس پرستاری  

   کارشناسی ارشد آموزش پزشکی  

   کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  

  دانشجوی دکتری تخصصی اعتیاد (ph.D)      

سوابق مدیریتی:

 مترون بیمارستان 22 بهمن خواف              

 مدیرداخلی بیمارستان 22 بهمن خواف

 رئیس اموراداری بیمارستان ابن سینا    

  مدیر پرستاری بیمارستان ابن سینا

 

 تلفن های تماس:

 

 تلفن مستقيم :37112699-051                   

  تلفن داخلي : 37002341-051

  نمابر:         37234388-051


 

سوپروايزان بالینی

                                                 سوپروایزران صبح:


  حسین تحقیقی                 تلفن داخلی:342            پست الکترونیک:                    TahghighiH1[at]mums.ac.ir

  فریده دلمرادی                     تلفن داخلی:333            پست الکترونیک:                    DelmoradiF2[at]mums.ac.ir

  مجتبی خندان دل                تلفن داخلی:333            پست الکترونیک:              KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir 

 جواد ابوترابي                     تلفن داخلی:333            پست الکترونیک:               AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir

  مهدی رجایی                    تلفن داخلی:333             پست الکترونیک:                         RajaieM1[at]mums.ac.ir

 

                                                  سوپروایزران عصر :


  کتایون ناصح                      تلفن داخلی:333           پست الکترونیک:                      NasehK1[at]mums.ac.ir

  مرضیه صفائیان                  تلفن داخلی:342           پست الکترونیک:                  SafaeianM1[at]mums.ac.ir

                                                 

                                      سوپروایزان شب :


  مجتبی خندان دل               تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:           KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir

  جواد ابوترابي                     تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:            AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir

  مهدی رجایی                    تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:                         RajaieM1[at]mums.ac.ir

  حسن حسین زاده                تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:             HosseinzadehH1[at]mums.ac.ir

  احسان مروی                    تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:                           MarviE1[at]mums.ac.ir


سوپروايز آموزشی

 

موسی الرضا آدینه پور                تلفن داخلی:332       پست الکترونیک : AdinepourM1[at]mums.ac.ir


سوپروايز آموزش سلامت

 

فاطمه شریفان                    تلفن داخلی:331   پست الکترونیک :           SharifanF1[at]mums.ac.ir 


سوپروایزر كنترل عفونت

 

 طاهره بخشي                         تلفن داخلی:331  پست الکترونیک :          BakhshiT1[at]mums.ac.ir  


 استانداردهاي كنترل عفونت                                                   احتياطات استاندارد در كنترل عفونت

 

بخشهای آموزشی

  بخش اورژانس

  بخش سومصرف مواد

  بخش آموزشی یک مردان

  بخش آموزشی دو مردان

  بخش آموزشی یک زنان

  بخش آموشی دو زنان

  بخش اطفال پسران

  بخش اطفال دختران

  بخش سالمندان زنان

  بخش سالمندان مردان

 کلینیک خواب و نوار مغز