فرآيندهاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي

 

 

 

فرآيندهاي بيمارستان ابن سينا

 
 
 
 
 
 

نحوه تشکيل پرونده براي مراجعين با مشکلات قانوني

دريافت نامه از مراجعه قانوني يا ارباب رجوع

فرايند ترخيص بيمار

نحوه مشاوره گفتار درماني

مراجعه مددجو به بخش نوار مغز

نحوه ارجاع بيمار از روانپزشک به روانشناس

آماده نمودن بيمار جهت الکتروشوک

فـرآيند فعاليت روانشناس در بخش اطفال

فرآيند فعاليت روانشناس در بخش آموزشي زنان و مردان

فرآيند فعاليت کلينيک روانشناسي

نحوه پذيرش بيمار در راديولوژي

نحوه انجام راديوگرافي اختصاصي

نحوه مراجعه بيمار به گفتار درماني

نحوه درخواشت مشاوره از روانپزشک

نحوه پذيرش مشمولين نظان وظيفه به گفتار درماني

نحوه ارجاع بيمار به ساير تخصص ها توسط گفتار درماني