مدیریت اطلاعات سلامت

"واحد مدیریت اطلاعات سلامت "


مسئول واحد

 مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت: معصومه بروجردی

 ايميل :mums.ac.irboroujerdiM1[at]

 تلفن مستقيم : 37002280

 تلفن داخلي: 280 

چکیده ای ازشرح وظایف:

1.ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

2.ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در واحد مدیریت اطلاعات سلامت

3.ارتقاء فرآیند تعامل با مراجعین و کارکنان

4.ارتقاء سطح امنینت و محرمانگی پرونده های بالینی

5.افزایش کاربرد فناوری IT در خدمات مختلف واحد مدیریت اطلاعات سلامت

6.بهبود کیفیت بخش مدیریت اطلاعات سلامت مطابق با استاندارهای اعتبار بخشی


آمار

گردآوري داده هاي آماري از تعداد خدمات ارائه شده به بيماران اورژانسي ، بستري ، سرپايي و پاراكلينيكي ( روزانه – ماهانه – فصلي –سالانه)

گردآوري داده هاي آماري از واحدهاي اداري و پشتيباني بيمارستان (تاسيسات – تجهيزات – هزينه و درآمد – كارگزيني ....)

ثبت داده ها در نرم افزارهاي آماري و سامانه های کشوری

ارائه گزارشات حاصل از ثبت داده ها به مديران ارشد

تهيه و تدوين شاخص هاي آماري

تجزيه و تحليل شاخص هاي تدوين شده 

انجام اقدامات اصلاحي شاخص ها در جهت نيل به اهداف بيمارستان 

مشاركت درامرآموزش (كارآموزي ) دانشجويان رشته فناوري اطلاعات سلامتبايگاني

بايگاني پرونده به تفكيك  بيماران اورژانسي ، بستري ، سرپايي

سازماندهي اوراق پرونده بر اساس دستورالعمل هاي موجود

ارائه پرونده به واحدها و اشخاص حقيقي و حقوقي بر طبق سياست هاي داخلي بيمارستان

پيگيري امحا اوراق داراي مجوز

همكاري با كليه پزشكان و دانشجويان در زمينه آموزش – پژوهش و تحقيقات

مشاركت در امر آموزش (كار آموزي ) دانشجويان رشته فناوري اطلاعات سلامت

پذيرش

تشكيل پرونده جهت بيماران اورژانسي ، بستري ،سرپايي طبق مقررات

همكاري و هماهنگي لازم در خصوص بستري نمودن بيماران ارجاع شده از سوي مراجع قانوني

ثبت دقيق و كامل اطلاعات هويتي و دموگرافيكي بيماران در نرم افزار HIS

اخذ رضايت نامه  هاي لازم در هنگام پذيرش طبق مقررات

مشاركت در امر آموزش ( كارآموزي ) دانشجويان رشته فناوري اطلاعات سلامت

 


رفع نقص

بررسي كمي پرونده هاي پزشكي در دو مرحله به صورت همزمان با ترخيص و پس از ترخيص

برگزاري جلسات آموزشي به منظور افزايش سطح آگاهي مستند سازان

اطلاع به مستندسازان و پيگيري رفع نقص پرونده

ثبت كليه نقص هاي موجود در نرم افزار HIS

مشاركت در امر آموزش ( كارآموزي ) دانشجويان رشته فناوري اطلاعات سلامتكدگذاري

كد گذاري تشخيص ها واقدامات درماني موجود در پرونده  ،قبل از ترخيص بر اساس کتاب های کدگذاری بین المللی

كد گذاري پرونده هاي فوتي

همكاري با كليه پزشكان و دانشجويان در زمينه آموزش – پژوهش و تحقيقات

مشاركت در امر آموزش ( كار آموزي )  دانشجويان رشته مدیریت اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی


مكاتبات قانوني

ارائه خلاصه اي از سوابق بيماران جهت ادامه درمان در مراكز ديگر و يا رفع مشكلات قانوني آنها در پزشكي قانوني ، دادسرا ، مراكز بهزيستي ،

سازمانهاي بيمه گر و ساير ادارات داخل و خارج از استان طبق مقررات

مكاتبه با مراجع ذي صلاح از روند سير بيماري و يا اعلام ترخيص بعضي از بيماران طبق مقررات

اعلام سابقه بستري بطور محرمانه به مراجع ذي صلاح

بايگاني مكاتبات اداري

مشاركت در امر آموزش ( كار آموزي ) دانشجويان رشته مدیریت اطلاعات سلامتو مدارک پزشکی