واحد انبار ملزومات

 

 

"واحد انبار ملزومات"

مسئول واحد

ابوالفضل هادیپور تلفن تماس:37002266


پرسنل

ابراهیم معصومی نژاد


شرح وظایف

-     اجرای صحیح انبار داری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری

 -     مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نگردد.

 -     شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکت های تولید کننده کالاهای مذکور درج گردیده است

 -     تنظیم صورتجلسه از نتیجه انبار گردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی در مورد علل آن

 -     شرکت فعال در انبار گردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسولین اعزامی ذیصلاح که به عنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفا ً شرکت داشته با شند به کارگیری مساعی لازم در جهت تکریم و حفظ حرمت ارباب رجوع و پاسخگویي مناسب به آنها.

-     نظارت کلی بر تمام انبارهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان.

 -     تعیین کالاهایی که باید در انبارها نگهداری شود.

 -     نگهداری مدارک موجودیهای واقعی کالاها در انبار.

 -    مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودیها در برابر مخاطرات.

 -     مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تجهیزاتی و امکاناتی.

 -     مراقبت در ارسال گزارشات دوره ای و مستمر و سایر مکاتبات ضروری.

 -     توصیه و پیشنهاد روشهای انبارداری و اصلاحی دیگر.

  -     نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوطه

 -     نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت

-    هماهنگی با واحد کارپردازی، حسابداری و معاونت بهداشتی

 -     همکاری با بازرسان اعزامی حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه.

 -     اعلام گزارش فوری در مورد هر نوع فعالیت و سرقت احتمالی به رئیس مرکز بهداشت.

 

شرح وظایف  اپراتور رایانه

 

-     ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در رایانه .

 -     اعلام موجودی به مسئولین مربوطه .

 -     صدور ر حواله انبار و قبض انبار و مرجوعی .

 

شرح وظایف  انباردار:

 

-      رسیدگی بر موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و با نظر مسئولان مافوق.

 -      اقدام به حفظ و حراست اجناس تحویلی به انبار و جلوگیری از حیف و میل و خسارات به آنها.

 -     مطلع ساختن مسئول در مورد اتمام اجناس از هر نوع به منظور تدارک و تحویل آن ها به انبار.

 -      درخواست خرید کا لابرنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.

 -      همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.

 -     نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات

 -     مشاهده عینی کالا (بر اساس تحویل کالا نه فاکتور ارائه شده)

 -     ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط.

-     درخواست خرید اولیه کالاها به واحد امور مالی ،در صورت عدم موجودی

-     مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی مانند سرقت ،صدمه،ضایعه و حادثه ،از طریق طبقه بندی ،قفسه بندی چیدن و جای دادن صحیح آنها