واحد بهداشت حرفه ای"واحد بهداشت حرفه ای "

مسئول واحد


ناهید آزادواری   شماره تلفن :37002351    پست الکترونيک :AzadvariN3[at]mums.ac.irتاریخچه بهداشت حرفه ای

در مرداد سال ۱۳۲۵ وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال ۱۳۳۷ قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی بصورت قانون کار به تصویب رسید. با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به حکم ماده ۸۵ و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرحله تدوین الزمات در بهداشت کار و محیط کار و جلوگیری از بیماری های ناشی از کار تا مرحله برنامه ريزي، نظارت، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري، ملزم به انجام اقدامات مربوطه شد.

بهداشت حرفه ای در بیمارستان‌ها نیز از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۰ با شروع اعتبار بخشی بطور رسمی و با عنوان واحدی مجزا شروع بکار نمود.

واحد بهداشت حرفه‌ای بیمارستان آموزشی تخصصی و فوق تخصصی روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی با هدف تأمین، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و استقرار سنجه های اعتبار بخشی راه اندازی شده و با حضور یک کارشناس فعالیت می‌کند.


شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2.پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

3.تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4.تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5.تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6.ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7.شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

 8. بازدید از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a.مخاطرات فیزیکی

b.مخاطرات شیمیایی

c.مخاطرات بیولوژیکی

d.مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

10. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11. تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ( MSDS: MATRIAL SAFTY DATA SHEET)  مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12.برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

14.  همكاري با پزشك طب كار و یا دوره دیده بیمارستان( و یا پزشک طب کار و یا دوره دیده همکار بیمارستان) جهت برنامه ريزي فرآيند انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل

۱5. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

16. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

17.   تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

18.   ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

19. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

20. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

21. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

22. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

23 . ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی