دیدار صمیمانه معاون محترم وزیر در امور پرستاری با مسئولین بیمارستان روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

دیدار صمیمانه معاون محترم وزیر در امور پرستاری با مسئولین بیمارستان روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

دراین نشست که باحضور آقای میرزابیگی معاون وزیر و آقای عزتی مسئول پرستاری دانشگاه ومسئولین بیمارستان ابن سینا برگزار شد به مسائل مهمی همچون اهمیت اجرای تعرفه گذاری در حوزه پرستاری وبه کارگیری شیوه کیس متد و تشخیص های پرستاری در بیمارستان ها و بخش ها توسط پرستاران اشاره شد

معاون وزیر ضمن اشاره به رشد پرستاری بصورت علمی و دانشگاهی و افزایش ظرفیت دانشکده های پرستاری به اهمیت اولویت دادن به نیازهای بیمار در صدر همه دغدغه های سیستم پرستاری  وکسب رضایت ارباب رجوع پرداخت

 میرزابیگی در ادامه به اهمیت کار پرستاری در بیمارستانهای روان پزشکی اشاره نمود و نوید افزایش ضریب سختی کار از 1000 به 3000 را در بخش های روان وسوختگی به زودی داد

در این جلسه سرپرستاران و دیگر مسئولین پرستاری بیمارستان به بیان مشکلات و دغدغه های کار در بیمارستان روان پزشکی پرداختند و اقای میرزابیگی پاسخ گوی این مطالب بودند.