اعتبار بخشی سال 95 دربیمارستان روان پزشکی ابن سینا به پایان رسید

اعتبار بخشی سال 95 دربیمارستان روان پزشکی ابن سینا به پایان رسید

اعتبار بخشی سال 95 دربیمارستان روان پزشکی ابن سینا به پایان رسید

این بیمارستان جزو آخرین بیمارستان هایی بود که اعتبار بخشی در آن انجام شد و با حضور سه تن از ارزیابان ارشد وزارت بهداشت این مهم انجام پذیرفت

مدت این اعتباربخشی سه روز بود که بررسی عملکرد کلیه واحدها و مستندات آنها توسط ارزیابان محترم در این سه روز انجام گرفت

بیمارستان روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی تنها سانتر روان پزشکی شرق و شمال شرق کشور می باشد که به همین دلیل از اهمیت بسزایی برخوردار است