حسابداری

 

مسئول واحد

مسوول حسابداریجواد حسام زاده شماره تلفن :  37112344 پست الکترونيک : hesamzadej1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • برنامه ريزي فعاليت هاي مالي و هدايت و كنترل و هماهنگي آنها در چارچوب مقررات و آئين نامه ها .
 • مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات و سياست هاي اعتباري و وصول مطالبات و نظارت بر نحوه اجراي آنها
 • نظارت بر نحوه عملكرد حسابداري درآمد
 • اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائي هاي پولي و تامين وجوه اخذ اضافي در مواقع ضروري
 • نگهداري سوابق و مدارك مالي و اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد
 • اعمال مديريت بر امور مالياتي و دارائي هاي ثابت
 • نظارت و كنترل بمنظور حفظ و نگهداري اموال و دارائي هاي بيمارستان .
 • عضويت و شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني ، معاملات و ساير كميته ها با جلسات و سمينارها
 • بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات
 • انطباق اسناد هزينه با آئين نامه مالي و معاملاتي و دستورالعمل هاي مربوطه

 

پرسنل واحد حسابداری

صمد تیز قدم غازانی معاون حسابداری   شماره تلفن: 37002240 پست الکترونيک : tizghadamghs1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • نظارت بر عملکرد کارکنان حسابداری ،پیگیری تمدید ضمانتنامه های پیمانکاران ،انجام کلیه مکاتبات حسابداری با سایر واحدها وسازمانها


معصومه رحمتی حسابدار مسوول (مسوول دریافت وپرداخت ) شماره تلفن: 37002231 پست الکترونيک : rahmatim7[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • تهیه وتنظیم اسناد پرسنلی به جز حقوق ،دریافت وپرداخت ،کارشناس بررسی وتجزیه و تحلیل صورتهای مالی 
 

طاهره وزیری تبریزی حسابدار مسوول(مسوول رسیدگی ) شماره تلفن: 37002239 پست الکترونيک : VaziriT2[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 •  رسیدگی به اسناد حسابداری
 

 سیده مریم هاشمی حسابدار (مسوول نظام نوین مالی ) شماره تلفن: 37002232 پست الکترونيک : HashemiMR6[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • صدور اسناد حسابداری به صورت روزانه
 • تهیه تراز مالی به صورت ماهیانه تا دریافت تایید از مدیریت امور مالی دانشگاه
 

اسماء نیکویی حسابدار حقوق  شماره تلفن: 37002239 پست الکترونيک : NikoeeA1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

 • اتهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان به صورت ماهیانه ،
 • صدور اسناد حقوق در سیستم نظام نوین مالی
 • ارسال گزارشات وفایلهای بیمه ومالیات به ساز مانهای مربوطه