نمایشگاه گل مریم در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا برپا شد

نمایشگاه گل مریم در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا برپا شد

این نمایشگاه به منظور ارائه آثار هنری مددجویان این بیمارستان که در کاردرمانی زیر نظر مربیان گرامی ساخته شده است می باشد

به گفته خانم قلی نیا مسئول کاردرمانی این آثار در زمینه های خیاطی/ پته دوزی/ بافندگی / منجوق دوزی/ ویترای/ معرق/ آرایشگری/ نقاشی و طراحی و موارد دیگر است که مددجویان زیر نظر اساتید آموزش می بینند واین هنرها پس از ترخیص بیماران در بسیاری از موارد حتی جهت گذران زندگی و تامین مخارج برای ایشان کاربرد خواهد داشت.

 وی همچنین خاطرنشان کرد کاردرمانی این مرکز با شعار پلی برای بازگشت مددجو به جامه مشغول به کار می باشد

این نمایشگاه در جهت تشویق و ترغیب بیماران فعال در کاردرمانی در محل کاردرمانی بانوان در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا بمدت 10 روز از بیست و پنجم آذرماه دایر خواهد بود.
kardarmani1
 kardarmani2