سي وي بهداني

 


دکتر فاطمه بهداني
روانپزشک و استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
 سوابق تحصيلي

بوردپزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1368

تخصصي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد- 1378

 

سوابق شغلي

متخصص روانپزشكي - دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 79-78
پزشك عمومي - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 72-69

دانشيار گروه روانپزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد از ارديبهشت ماه 1387

استاديار گروه روانپزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد از تير ماه 1379

رزيدنت روانپزشکي – دانشگاه علوم پزشکي مشهد 78- 75

4) تدريس دروس روانپزشکي در مامايي و اختلال عملکرد جنسي براي دانشجويان کارشناسي مامايي ناپيوسته در سالهاي 82-83-85 -87

مسئول اموزش دوره کاراموزی و کارورزی روانپزشکی از سال 1380تاکنون
• عضو شورای بانوان دانشگاه علوم پزشکی از سال 1385
• عضو هیئت تحریریه مجله اصول بهداشت روانی از سال1387
• عضو کميته آزمونهاي باليني کار آموزي و کارورزي پزشکي عمومي
• عضو کميته هاي برنامه ريزي اموزشي و ارزشيابي دفتر توسعه آموزش بيمارستان ابن سينا
• همکاري در اجراي طرح شبکه هاي بهداشتي و درماني آموزشي(آموزش در عرصه)
• عضو شوراي پژوهشي گروه روان پزشکي
• عضو هيئت موسس مرکز تحقيقات روان پزشکي و علوم رفتاري


مقالات چاپ شده

18 مقاله چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی فارسی
• 7 مقاله چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی
• 14 طرح تحقیقاتی در دست اجرا


پایان نامه ها

 

استاد راهنما در 13 پایان نامه دوره پزشکی عمومی و7 پایان نامه دوره تخصصی روانپزشکی

استاد مشاور در22 پایان نامه دوره پزشکی عمومی و یک پایان نامه دوره تخصصی روانپزشکی

 

1- . Bajestan S, Sabouri A H, Nakamura M, Takashima H, Keikhaee M R, Behdani F, and et al .Association of Akti haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population , American journal of medical genetics part b 1-4 (2006) .page(383-386)31 mar 2006. (if:3.48).

 


2- Hebrani P, Abdolahian E, Behdani F , Vosoogh I , Javanbakht A ,prevalence of attention deficit hyper activity disorder in preschool age children in Mashhad city of Iran. Archive of Iranian medicine, 2007; 10 (2): 147 – 151. (if: 0/038).

 


3- Hebrani P, Behdani F. influence of gender on familial aggregation of ADHD in relatives of probands with ADHD Pakistan journal of medical sciences, 2007.23(4) 610-613.

 

4- Hebrani P, Behdani F, Akhoondpoor manteghi A ,double bland, randomized, clinical trial of topiramate versus sodium valproate for the treatment of bipolar disorder in adolescents, pak j med sci 2009;apr-jun, 25(2): 247-252.

 


Behdani F, Hebrani P, Ardani A R, Rafee E, Effect of Topiramate Augmentation In Chronic Schizophrenia: A Placebo-Controlled Trial, Iran. Archive of Iranian medicine, 2011; 14 (4): 270 –275.

 

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pub med, Medline)

 

1- Behdani F, Hebrani P ,Toufani H , Frequency of Attention-deficit hyperactivity disorder in substance dependent patients hospitalized in Mashhad Ibn-e- Sina hospital, journal of Health and Substance Use , volume 4, issue 4, 2011.(forthcoming).

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract

 

1. . Moosavifar N, Behdani F, soltanifar A , Hebrani P. the effect of anxiety and depression of infertile woman on the outcome of assist reproductive technology. Journal of gynecology , obstetric and infertile ,2008,10(2)119-126.

 


ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

 

1. Hebrani P, Behdan F. Gender differences in co morbid disorders with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) : journal of Pakistan psychiatry society , 2007, 4(2),92-95.


سمينارها و کنگره ها

شرکت در 21 کارگاه اموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدو کارگاه بين المللي فدارسيون جهاني آموزش پزشکي -1387

1. طوفانی. حمید، بهدانی. فاطمه، "گزارش یک مورد اگرانولوسیتوز بدنبال مصرف کلوزاپین" ، فصلنامه اندیشه و رفتار،سال5، شماره 3 ،سال 1379
2. بهدانی. فاطمه ، محمدرضا. سرگلزایی، قرباني. اسماعيل، "مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی واضطراب در دانشجویان سبزوار" مجله اسرار دانشکده علوم پزشکی سبزوار،سال7، شماره 2، سال1379، 37-27

3. سرگلزایی. محمدرضا ، بهدانی. فاطمه و همکاران. ، "مطالعه همبستگي فعالیتهای مذهبی باافسردگی اضطراب و سوء مصرف مواد دردانشجویان دانشگاه سبزوار"، فصلنامه علمی اصول بهداشت روانی سال 4، شماره 13،سال1381.

4. طوفانی.حمید، بهدانی. فاطمه، " مقایسه نتایج تست ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به دیسکنزی دیر رس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 9، سال 1381، 30- 25

5. طوفانی.حمید، بهدانی. فاطمه، " مقایسه اثر ( ريسپیریدون- لورازپام ) با (هالوپریدول- لورازپام ) در بیماران با سایکوز حاد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 10 ، سال1382
6. بهدانی. فاطمه، عرفانیان تقوایی. مجيد،سيدکاوه. حجت، "بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد"، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی، شماره (23-24) :141 -146، سال 1383

7. بهدانی. فاطمه ، حبرانی. پریا وهمکاران، "تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر بهداشت روان در زنان بعد از زایمان" ، دوره 7 ، شماره 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، صفحات 46-51 ، سال1384
8. حبرانی. پریا، بهدانی. فاطمه، علاقبندراد.جواد،" ارتباط خانوادگی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با اختلال افسردگی اساسی در مبتلایان به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، پاييز و زمستان (1384)، دوره7، شماره 2 صفحات 36-31

9. فیاضی بردبار. محمدرضا، بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا،" بررسی همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا" ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهار1385،‌ شماره91 صفحات70-63
10. عابدینی. صدیقه، بهدانی. فاطمه و همکاران. ،" مقايسه خشنودي زناشويي در زنان با و بدون غم پس از زايمان مجله دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ، سال دهم، شماره 3 ، سال85 13، 256-251
11. بهدانی.فاطمه، حبرانی.پریا، ارشدي. حميدرضا،" بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران تحت درمان نگهدارنده متاون در بیمارستان حجازی" ، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره24-32، سال1386
12. بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا، "بررسی سوء مصرف مواد در بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن سینا" ، فصلنامه اصول بهداشت روانی،‌ سال 10، شماره 1 ، سال1387،70-63

13. بهداني. فاطمه، موسوي فر. نزهت، حبراني. پريا ، سلطاني فر. عاطفه، محمد نژاد. مريم ، "بررسی اختلالات اضطرابي و خلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد(83-84)" ، مجله زنان و مامايي و نازايي ايران شماره 3 (11)، صفحات 23- 15، سال 1387
14. حبرانی. پریا، بهدانی. فاطمه، مبتکر. مجید، " بررسی عوامل تنش زا در پرستاران"، فصلنامه بهداشت روانی ، شماره 3 (پیاپی39) ، صفحات237-231، سال 1387

15. بهدانی. فاطمه ، فیاضی بردبار. محمدرضا ، حبرانی. پریا وهمکاران ،" بررسی اختلالات روانپزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی شهرستان مشهد"، مجله طب نظامی، سال 88 ، دوره 11، شماره 1، صفحات 31 تا 35.
16. حبرانی. پریا ، محرری. فاطمه، بهدانی. فاطمه، "بررسی اختلالات روانپزشکی در فرزندان یبیماران با اختلال دو قطبی مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد" سال 1389، شماره 4 ، صفحات227-222

17. اسعدی. نگار، بهدانی. فاطمه، محسن. نوزادی ، فرهادی. مهدي،"بررسی نقش محیط کار بر بهداشت روانی پزشکان"،مجله اصول بهداشت رواني، سال89 ، صفحات 623-612

18. موسوي فر. نزهت، بهداني. فاطمه، سلطاني فر. عاطفه، حبراني. پريا. " تأثيرافسردگي و اضطراب برپيامد درمان کمک باروري"، مجله زنان و مامايي ايران، 1386، 10(2)، 126-119

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:
1- Hebrani P, Behdani F, Arabgol F. Gender differences in co morbid disorders with attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD). ESCAP XIII International Congress. Poster Presentation ,25 -29 August,2007, in Florence, Italy.
2- Hebrani P, Arabgol F, Behdani F. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in preschool age children in Mashhad city of Iran. ). ESCAP XIII International Congress. Poster Presentation, 25 -29 August,2007, in Florence, Italy.
3- Behdani F, Hebrani P. Evidence of familial association between attention deficit hyperactive disorder and major depressive disorder in probands of ADHD . ESCAP XIII International Congress. Poster Presentation ,25 -29 August,2007, in Florence, Italy


آدرس مطب