سي وي حبراني

 


دکتر پريا حبراني
دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
 سوابق تحصيلي


بورد فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1381
بورد تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 1379
پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1370

 

سوابق شغلي

تجربيات حرفه اي
· روانپزشک ، مرکز بهداشت شهرستان قوچان ، بیمارستان شهدا و کلینیک خصوصی 1374-1379
· پزشک عمومی ، مرکز بهداشتی و درمانی قلعه ساختمان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1373-1374

تجربيات آموزشي
· دانشيار گروه روانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1388 تاکنون
· استاديار گروه روانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1388-1381
· رزیدنت فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1379-1381
· رزیدنت تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 1371-1374

 

 • مدیر برنامه دستیاری گروه روانپزشکی – بهمن 1387
 • رییس بخش اطفال –اسفند 1387
 • مشاور علمی برنامه های بهداشت روان درمعاونت بهداشتی دانشگاه- تیر ماه 1385 تاکنون
 • عضو کمیته پرسنلی و کادرپرستاری بیمارستان ابن سینا - 18/10/82 تا کنون
 • عضو كميته تحقيق گروه روانپزشكي- 1385 تا کنون
 • عضو كميسيون پزشكي بيمارستان ابن سينا در موارد ارجاعي از نظام وظيفه و دادگستري- 1381 تا کنون
 • عضو هیئت اجرایی کلینک ویژه بیمارستان ابن سینا – 25/1/86 تا کنون
 • عضو کمیته امتحانات دستیاری در سال تحصیلی 84-85 و 85-86
 • عضو کمیته پزوهشی مرکز بهداشت استان- 1385 تا کنون
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه بهداشت روان- 1386 تا کنون
 • عضو کمیته تخصصی کاهش مصرف دخانیات و استرس ها -17/5/86 تا کنون
 • مسئولیت مدیریت و پذیرش درمانگاه فوق تخصصی کودک و نوجوان – 1382 - 1385
 • دبیر علمی و اجرایی برنامه سمینار و کارگاه اعتیاد مورخه 7-10 مرداد 1382(گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (CME) برای پزشکان عمومی استان)
 • دبیر علمی سمینار آموزشی اصول اساسی بهداشت روان مورخه 8-10 اسفند 1385(گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،گروه بهداشت روانی اجتماعی مرکز بهداشت استان (CME) برای پزشکان عمومی استان)
 • دبیر علمی سمینار بهداشت روان در بزرگسالان مورخه 4-6 اردیبهشت 1386(گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،گروه بهداشت روانی اجتماعی مرکز بهداشت استان (CME) برای پزشکان عمومی استان)
 • دبیر علمی سمینار بهداشت روان درکودکان – مورخه 19-20 اردیبهشت 1386(گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،گروه بهداشت روانی اجتماعی مرکز بهداشت استان (CME) برای پزشکان عمومی استان)
 • دبیر علمی سمینار بهداشت روان درسالمندان مورخه 29-30 اردیبهشت 1386(گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،گروه بهداشت روانی اجتماعی مرکز بهداشت استان (CME) برای پزشکان عمومی استان)
 • دبیر علمی سمینار اورژانس های روانپزشکی و صرع مورخه 31 اردیبهشت 1386(گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،گروه بهداشت روانی اجتماعی مرکز بهداشت استان (CME) برای پزشکان عمومی استان)
 • دبیر علمی سمینار تسهیل تکامل شناختی هیجانی اجتماعی کودکان مورخه 3 آبان 1386
 • دبیر علمی برنامه کمفرانس علمی مهارت های ارتباطی زوجین مورخه 13/4/87
 • عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان -226-29 بهمن ماه 1383
 • عضویت در کمیته علمی کارگاه آموزشی سرپرستان خوابگاه ها " اصول بهداشت روانی و فیزیکی خوابگاه " معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد ،خرداد 1382


مقالات چاپ شده

 

 • Paria Hebrani, Behdani, Fariba Arabgol Gender differences in comorbid disorders with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) , ESCAP XIII International Congress, 25 -29 August,2007 in Florence, Italy.(abstract book)
  Paria Hebrani, Fariba Arabgol, Fatemeh Behdani Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in preschool age children in mashad city of Iran , ESCAP XIII International Congress, 25 -29 August,2007 in Florence, Italy.(abstract book)
  Fatemeh Behdani, Paria Hebrani Evidence of familial association between attention deficit hyperactive disorder and major depressive disorder in probands of ADHD , ESCAP XIII International Congress, 25 -29 August,2007 in Florence, Italy.(abstract book)
  Arabgol Fariba , Panaghi Leily , Hebrani Paria Reboxetine versus methylphenidate in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder , ESCAP XIII International Congress, 25 -29 August,2007 in Florence, Italy.(abstract book)
 • Fariba Arabgol, Paria Hebrani, Morteza Haiati , Evaluation of prevalence of Attention Deficit Hyper Activity Disorder in University students of Shahid Beheshti Medical University , Torkish Journal of Psychiatry ,2006,N2 ,Supp.1 ,P 332.(abstract book)
 • Fariba Arabgol, Javad Mamoodi Gharaee, Paria Hebrani, The effect of a life skills education program on the functioning of 4th grade elementary students : a before- after study , Torkish Journal of Psychiatry ,2006,N2 ,Supp.1 ,P 215.(abstract book)

 

مجلات خارجی

 

 • Paria Hebrani, Fatemeh Behdani, Ali Akhoondpoor Manteghi,DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, CLINICAL TRIAL OF TOPIRAMATE VERSUS SODIUM VALPROATE FOR THE TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER IN ADOLESCENTS, Pak J Med Sci 2009;25(2):
 • Arabgol F, Panaghi L, Hebrani P .Reboxetine versus methylphenidate in treatment of children and adolescents with attention deficit-hyperactivity disorder PEur Child Adolesc Psychiatry. 2009 Jan;18(1):53-9. Epub 2008 Jun 18.
 • Paria Hebrani , Fatemeh Behdan ,Gender differences in comorbid disorders with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) : journal of Pakistan psychiatry society , 2007, 4(2)
 • Paria Hebrani , Fatemeh Behdan . Influence of gender on familial aggregation of ADHD in relatives of probands with ADHD, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2007.23(4)610-613

 • Paria Hebrani MD, Ebrahim Abdolahian MD, Fatemeh Behdan MD , Iraj Vosoogh MD, Arash Javanbakht MD ,Prevalence of Attention Deficit Hyper Activity Disorder in Preschool age Children in Mashhad city of Iran. Archieve of Iranian medicine , 2007; 10 (2): 147 – 151
 • Moosavifar N, Behdani F, soltanifar A , Hebrani P , the effect of anxiety and depression of infertile woman on the outcome of assisted reproductive technology. Journal of gynecology , obstetric and infertile , 2008 ,10(2)119-126


 

 • علی منطقی، پریا حبرانی، علی اكبر ثمری، اعظم السادات حیدری سطح هيجان ابراز شده، فرسودگي مراقب و افسردگي در همسران جانبازان بستري و ارتباط آن با ميزان بستري مجدد 6 ماهه يجانبازان ، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی ، (1389)شماره 45
 • ﭘﺮوﻳﻦ ﺳﺎﻻري ، الهه بنفشه ، پريا حبراني ، ﻫﺎدي ﺟﺒﺎري ﻧﻮﻗﺎ یی، بررﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎدر ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن. فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی ، (1388)شماره 11(4) :302-11
 • فاطمه بهداني، محمدرضا فياضي بردبار *، پريا حبراني، مهدي طالبي، لاله كوهستاني ،فراواني علايم روان پزشكي در جانبازان جسمي و شيميايي ،مجله طب نظامی ،( 1388 ) دوره 11, شماره 1 - صفحات 11 - 12
 • دکتر پریا حبرانی ، دکتر فاطمه بهدانی ،دکتر مجید مبتکر ، بررسی عوامل تنش زا در پرستاران، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی ، (1387)شماره 3(پیاپی39) : 208-214
 • دكتر فاطمه بهداني؛ دكتر نزهت موسوي فر، دكتر پريا حبراني، دكتر عاطفه سلطاني فر,دكتر مريم محمد نژاد ؛ بررسی اختلالات اضطرابي و خلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد(83-84)، مجله زنان و مامايي و نازايي ايران (1387) شماره 3(11):15-23
 • دکتر فاطمه بهدانی ، دکتر پریا حبرانی ،بررسی سوء مصرف مواد در بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن سینا ، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی (1387)شماره37 : 63-70
  دکتر فاطمه بهدانی ، دکتر پریا حبرانی، دکتر حمید رضا ارشدی , بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران تحت درمان نگهدارنده متاون در بیمارستان حجازی ، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی(1386)شماره 33-34 :53-59
 • دکتر فریبا عربگل ،دکتر لیلی پناغی،دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر پریا حبرانی ، درمان باز شش هفته ای با رباکستین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کم توجهی،" ، مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران ،(1386) شماره65(9)-41-46
 • دکتر محمدرضا فیاضی بردبار،دکتر فاطمه بهدانی ، دکتر پریا حبرانی ، بررسی همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا در نیم سال اول 1382، (1385)، شماره 91 ،63-70 ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر پریا حبرانی ، دکتر فاطمه بهدانی ، دکتر جواد علاقبند راد ، ارتباط خانوادگی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با اختلال افسردگی اساسی در مبتلایان به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد در نیمه دوم سال 1382، (1384) ،دوره 7 ، شماره 2 ، 31-36 ، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • دکتر فاطمه بهدانی ، دکتر پریا حبرانی دکترمنور افضل آقایی، دکتر شیرین ناصرنیا ، دکتر کرباسچی ، تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر بهداشت روان در زنا ن بعد از زایمان ، (1384) ،دوره 7 ، شماره 2 ،46-51 ، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • دکتر فاطمه بهدانی ، دکتر عرفانیان تقوایی ، دکتر پریا حبرانی ،دکتر حجت کاوه ،بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد ، (1383) شماره 23-24 ،141-146 ، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی
 • دکتر پریا حبرانی ، دکتر جواد علاقبند راد ،دکتر محمدرضا محمدی ،اختلال های روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به کمبود توجه – بیش فعالی ، 1382، شماره 33،(12- 19 ) مجله علمی –پژوهشی اندیشه و رفتار


الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)


1- Hebrani P, Abdolahian E, Behdan F , Vosoogh I , Javanbakht A ,prevalence of attention deficit hyper activity disorder in preschool age children in mashhad city of iran. archieve of iranian medicine , 2007; 10 (2): 147 – 151 ,(if:0/038)

2- Hebrani P, Behdani F. influence of gender on familial aggregation of ADHD in relatives of probands with ADHD pakistan journal of medical sciences, 2007.23(4) 610-613

3- Hebrani P, Behdani F, Akhoondpoor manteghi A ,double bland, randomized, clinical trial of topiramate versus sodium valproate for the treatment of bipolar disorder in adolescents, pak j med sci 2009;apr-jun, 25(2): 247-252
 
4- Behdani F, Hebrani P, Ardani A R, Rafee E, Effect Of Topiramate Augmentation In Chronic Schizophrenia: A Placebo-Controlled Trial, Iran. Archieve of Iranian medicine , 2011; 14 (4): 270 –275

5- Arabgol F , Panaghi L , Hebrani P. Reboxetine versus methylphenidate in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder PEur Child Adolesc Psychiatry. 2009 jan, 18(1): 53-59
 
ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)
1- Behdani F, Hebrani P ,Toufani H , Frequency of Attention-deficit hyperactivity disorder in substance dependent patients hospitalized in Mashhad Ebn-e- Sina hospital, journal of Health and Substance Use , volum 4, issue 4, 2011(forhcomming)
ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)
 

1. . Moosavifar N, Behdani F, soltanifar A , Hebrani P. the effect of anxiety and depression of infertile woman on the outcome of assiste reproductive technology. Journal of gunecology , obstetric and infertile ,2008,10(2)119-126
 
ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)
 
1. Hebrani P,Behdan F. Gender differences in comorbid disorders with attention-deficit/hyperactivity
disorder (ADHD) : journal of Pakistan psychiatry society , 2007, 4(2),92-95
 
1. بهدانی. فاطمه ، حبرانی. پریا و همکاران، "تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر بهداشت روان در زنان بعد از زایمان" ، دوره 7 ، شماره 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، صفحات 46-51 ، سال1384
 
2. حبرانی. پريا ، بهدانی. فاطمه، عرفانیان تقوایی. مجيد،سيدکاوه. حجت، "بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد"، فصلنامه علمی –پژوهشی بهداشت روانی، شماره (23-24) :141 -146، سال 1383
 
3. منطقی. علی ، حبرانی.پریا ، ثمری. علی اكبر ، حیدری. اعظم السادات "سطح هيجان ابراز شده، فرسودگي مراقب و افسردگي در همسران جانبازان بستري و ارتباط آن با ميزان بستري مجدد 6 ماهه جانبازان" ، فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی ، (1389)شماره 45
4. ﺳﺎﻻري. ﭘﺮوﻳﻦ ، بنفشه .الهه ، حبراني. پريا ، ﺟﺒﺎري ﻧﻮﻗﺎ یی .ﻫﺎدي ، "بررﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎدر ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن." فصلنامه علمی – پژوهشی بهداشت روانی ، (1388)شماره 11(4) :302-11
 
5. حبرانی. پریا ، علاقبند راد. جواد ، محمدی. محمدرضا ،"اختلال های روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به کمبود توجه – بیش فعالی "، 1382، شماره 33،(12- 19 ) مجله علمی –پژوهشی اندیشه و رفتار
6. حبرانی. پریا، بهدانی. فاطمه، علاقبندراد.جواد،" ارتباط خانوادگی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با اختلال افسردگی اساسی در مبتلایان به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، پاييز و زمستان (1384)، دوره7، شماره 2 صفحات 36-31

7. فیاضی بردبار. محمدرضا، بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا،" بررسی همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا" ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهار1385،‌ شماره91 صفحات70-63
 
8 . بهدانی.فاطمه، حبرانی.پریا، ارشدي. حميدرضا،" بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران تحت درمان نگهدارنده متاون در بیمارستان حجازی" ، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره24-32، سال1386
 
9 .بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا، "بررسی سوء مصرف مواد در بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن سینا" ، فصلنامه اصول بهداشت روانی،‌ سال 10، شماره 1 ، سال1387،70-63

10. بهداني. فاطمه ، موسوي فر. نزهت ، حبراني. پريا ، سلطاني فر. عاطفه، محمد نژاد. مريم ، "بررسی اختلالات اضطرابي و خلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد(83-84)" ، مجله زنان و مامايي و نازايي ايران شماره 3 (11)، صفحات 23- 15، سال 1387

11. حبرانی. پریا ، بهدانی. فاطمه ، مبتکر. مجید، " بررسی عوامل تنش زا در پرستاران"، فصلنامه بهداشت روانی ، شماره 3 (پیاپی39) ، صفحات237-231، سال 1387
12. بهدانی. فاطمه ، فیاضی بردبار. محمدرضا ، حبرانی. پریا و همکاران ،" بررسی اختلالات روانپزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی شهرستان مشهد"، مجله طب نظامی، سال 88 ، دوره 11، شماره 1، صفحات 31 تا 35.
 
13. حبرانی. پریا ، محرری. فاطمه، بهدانی. فاطمه، "بررسی اختلالات روانپزشکی در فرزندان یبیماران با اختلال دو قطبی و مقايسه با گروه شاهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد" سال 1389، شماره 4 ، صفحات227-222

14. موسوي فر. نزهت، بهداني. فاطمه، سلطاني فر. عاطفه، حبراني. پريا. " تأثيرافسردگي و اضطراب برپيامد درمان کمک باروري"، مجله زنان و مامايي ايران، 1386، 10(2)، 126-119

15. حبراني. پريا، بهداني. فاطمه،" مقايسه اختلالات همراه در دختران و پسران مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي " مجله افق دانش، 1384، سال11، شماره4، صفحات 60-54

 

 


پایان نامه ها

 

دکترغلامحسین خدایی ، دکتر پریا حبرانی ، و سایر مولفین ، دیروز من ، امروز ما ، مشهد ،مرکز گسترش مدیریت PHC - دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، سخن گستر ، 1385(چاپ هفتم )


طرح های تحقیقاتی پایان یافته

مجريان طرح : دکتر پریا حبرانی - دکتر فاطمه بهدانی ،بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در فرزندان بیماران با اختلال دوقطبی و مقایسه آن با گروه شاهد ، کد 84396.

 • مجريان طرح : : دکتر فاطمه بهدانی، دکتر پریا حبرانی ،بررسی سطح آنتی بادی های سیتومگالو ویروس و توکسوپلاسموز در بیماران اسکیزوفرن با علائم منفی و مقایسه با بیماران علائم مثبت کد 86228
 • مجريان طرح : دکتر پریا حبرانی - دکتر فاطمه بهدانی ،تاثير مداخله آموزشي در زمينه‌ مهارت‌هاي فرزند پروري برعملکرد و رفتار کودکان و مشکلات و تعارضات ، افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدین در پرسنل بخش شاغل مركز بهداشت استان و فرزندانشان در مقطع تحصيلي دبستاني و پيش‌دبستاني (12-4 سال) ، کد 84395
 • مجريان طرح :خانم پروين سالاري سرکار خانم دکتر پریا حبرانی ،سرکار خانم الهه بنفشه" بررسي ارتباط خستگي مادر با اندوه و افسردگي پس از زايمان(كد 86504)

 

طرح های تحقیقاتی درحال اجرا

مجريان طرح : دکتر پریا حبرانی ،آزاده عطاران كبيري" بررسي همراهي بين وجود علائم اختلال بيش فعالي ـ نقص توجه و علائم افسردگي با خودکشي در افراد اقدام کننده به خودکشي بستري در بيمارستان امام رضا(ع) (سوختگي ـ مسمومين) در سال 1388(كد 87261 )

 • نقش بهداشت روانی شناختی رانندگان وسایل نقلیه در سوانح رانندگی مشهد،( مجري طرح : دکتر فاطمه بهدانی ، منبع بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)


سمينارها و کنگره ها

 

کارگاه یک روزه شناخت End Note & Refrence Manager(6 ساعت)

کارگاه یک روزه شناخت اجمال منابع قابل دسترسی و رایگاه اینترنتی جهت انجام literature review(6

کارگاه اموزشی اخلاق در تحقیقات پزشکی ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386

کارگاه اموزشی اخلاق در تحقیقات پزشکی ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386

کارگاه اموزشی طراحی سوالات چند گزینه ای ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20/12/1384

کارگاه اموزشی طراحی سوالات چند گزینه ای ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20/12/1385

کارگاه تعیین حجم نمونه معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، آبان 83 (6 ساعت)

کارگاه spss معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،آذر 84(10 ساعت)

کارگاه مدیریت پژوهش (2 ساعت ) ، معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تیر ماه 84

کارگاه روش تحقیق (18 ساعت ) ، معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،بهار 84

کارگاه مفاهیم اساسی آمار در علوم پزشکی (12 ساعت )، معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مشهد ،زمستان 83

کارگاه منابع الکترونیک (4 ساعت ) ، معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،آبان ماه 83

کارگاه یک روزه شیوه نگارش مقالات به زبان انگلیسی سطح دو ، معاونت پزوهشی دانگاه علوم پزشکی

مشهد ، 3/3/84(8 ساعت)

کارگاه یک روزه شیوه نگارش مقالات به زبان انگلیسی ، معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،14/10/83 (5/8 ساعت)

کارگاه کلینیکال ترایال ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت و درمان 10/9/83-12/9/83(27 ساعت)

کارگاه آموزشی OSCE- 11/10/85 دو ساعت

گذراندن دوره مهارتهای کامپیوتر (ICDL)

کارگاه Group Triple P(Positive Parenting Program)Professional Training, level 4

،of Queensland(Australia) The University،موسسه علوم شناختی تهران ، 8 دسامبر 2004

کارگاه DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHILD SEXUAL ABUSE ،اولین همایش بین الملل

روانپزشکی کودک و نوجوان ،7-10 اردیبهشت ماه 1381،تهران ،

کارگاه Neocortical Development Evolutionary Origins & Clinical Vision,،اولین همایش

بین الملل روانپزشکی کودک و نوجوان ،7-10 اردیبهشت ماه 1381،تهران ،

کارگاه Primary Parental Preoccupations Revisited: Genes. Circuits and the Crucial

Role Early Life Experience

ولین همایش بین الملل روانپزشکی کودک و نوجوان ،7-10 اردیبهشت ماه 1381،تهران

 

 • ESCAP XIII International Congress, 25 -29 August,2007 in Florence, Italy ,poster presentation
 • WPA 2006 INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHIATRY, JULY 12-16, 2006, ISTANBUL, TURKEY,poster presentation


آدرس مطب