پزشكان بيمارستان روانپزشكي ابن سينا و دكتر حجازي

 

 

اعضای هیئت علمی گروه روانپزشکی

 
 
 
 

اعضای غیر هیئت علمی روانپزشکی

 

دکتر محسني بيرجندي

دکتر رضا آخوند زاده

دکتر عليرضا طيبان

دکتر طيبه رشيد آبادي

دکتر هادي اسدپور

حسن نيك نژاد

شعله بهمن نخجواني

دکتر اسدزاده

دکتر امير محزون

دکتر منيره عباس پور

دكتر فريبرز رضايي طلب

 

دکتر حسامي

دکتر جلال رباني فر

 

 


 

دکتر علي رباني زاده

 دکتر اميد عطوفي

 

 

 

 

دکتر محمود روشندل

دکتر فرزانه فلسفي

 

 

 

 

حميد رضا صالحيان

دکتر محمد تقي علوي فر

 

 

 

 

دکتر مجيد علوي

دکتر احمد لدني

 

 

 

 

دکتر منصوره ميرزاده

دکتر رحمت ملکي 

 

 

 

 
 

دکتر ليلا نوروزي