سي وي دكتر منطقي

 

  

دکتر علي آخوندپور منطقي
روانشناس و دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
EMAIL : manteghia[at]mums.ac.ir

سوابق تحصيلي

 

  • دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1377سوابق شغلي

استاديار تمام وقت عضو هيئت علمی از 1/7/78 تا 31/6/81 دانشکده پزشکي مشهد - بيمارستان ابن سينا 14/7/82 تاکنون

 

فعالیت آموزشی

1- آموزش نظري كارآموزان روان پزشكي براساس برنامه گروه، متوسط ماهيانه 5 جلسه.
2-آموزش نظري كارورزان روان پزشكي براساس برنامه گروه، متوسط ماهيانه 5جلسه
3-ويزيت آموزشي با كارورزان ، كار آموزان ورزيدنتها هرهفته 2 جلسهدربخش روان پزشكي
4- آموزش نظري رزيدنتهاي روان پزشكي هرهفته يك جلسه ( آسيب شناسي رواني – مداخله دربحران – سايكوفارماكولوژي-اختلالات خلقی )
5- جلسه گزارش صبحگاهي درهفته ‹‹ دوشنبه و چهار شنبه ››
6- حضور و ارائه مقاله دربرنامه ژورنال كلاب هرهفته يك جلسه
7- درمانگاه آموزشي درمركز ابن سينا جهت استاژرها ‹‹ يك جلسه در هفته ››
8- درمانگاه آموزشيدرمركز قائم جهت كارورزان ‹‹ يك جلسه درهفته ››
9- حضور دربرنامه گزارش مورد‹‹ هرهفته سه شنبه ها ››
10-آموزش درس نظري روان پزشكي جهت دانشجويان ما ما يي سال 83
11- آموزش درس نظري روان پزشكي جهت دانشجويان پرستاري سال 82
12-آموزش درس نظري روان پزشكي براي دانشجويان دندانپزشكي سال 82 -83-85.
13- آموزش درس نظري آسيب شناسي رواني2و1 (شش و احد ) دانشكده علوم تربيتي سال 84و 83


فعالیت اجرایی

 

• رياست بيمارستانهاي ابن سينا و حجازي در سال 88


مقالات چاپ شده

مقاله تحقيقي در مورد مقايسه اثرهالوپريدول لورازپام تزريقي با ريسپريدون – لورازپام خوراكي دردرمان آژيتاسيون حاد سايكوتيك ( چاپ شده درمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان . سال چهارم شماره 10 زمستان 81) (پذيرفته شده جهت ارائه در كنگره روان پزشكي جمهوري چك 2003)
• بررسي سن پدري بيماران اسكيزوفرنيك )چاپ شده درشماره 19و20‏‏‏ پائيزوزمستان 1382 مجله بهداشت روان).
• گزارش يک مورد بهبود ديستونی تارديو با اکترو شوک(چاپ شده درشماره مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان)
• مقاله تحقيقي درمورد رويكرد جديد در درمان سايكوزاينترايكتال ‹‹ ارسال شده جهت چاپ ››
• بررسي ارتباط ميان هيجان ابرازشده و عود در بيماران اسيكزوفرني بستري درمركز روا ن پزشكي ابن سينا .
• تعيين اثر درماني سلكوكسيب بعنوان داروي كمكي (همراه كلوزاپين) در درمان اسكيزوفرني.)ارائه شده در کنگره جهانی روانپزشکی در اسپانيا-ژوئن2005).
• بررسي اثر افزودن اسيدهاي چرب امگا -3 در درمان اسكيزوفرنيا. (پايان نامه دستياری)
• ارزيابي مقايسه اي سلا مت رواني دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكا ر شاغل به تحصيل در دانشگاههاي مشهد درسال تحصيلي 83- 82.(پايان نامه)
• همكاري درتهيه بولتن تحقيقي ( زنان آسيب ديده اجتماعي ) توسط خبر گزاري ايرنا براي وزارت كشور . ( تهيه و ارسال شده است . )
• بررسی شيو ع آنمی فقر آهن در بيمارن اسکيزوفرن مزمن (پايان نامه)
• بررسی شيو ع اختلال وسواسی اجباری در دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي مشهد درسال تحصيلي 86-85.(پايان نامه)
• بررسی شيو ع اختلال دو قطبی در بيماران تحت درمان افسردگی (پايان نامه)
• كتاب درمانهاي جايگزين در روان پزشكي دردست تاليف است . چند بخش تاليف شده آن به رويت مدير محترم گروه رسيده است(دو فصل از اين كتاب ضميمه مي باشد)
• داور طرح هاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشگاه.(عضو کميته پژوهش های بالينی دانشگاه)
• همكاري در بررسي مقالات مجله بهداشت روان

 

پایان نامه ها

 


شرکت در سمينارها و کنگره ها

سخنراني درباز آموزي پزشكان عمومي ‹‹وسواس ›› سال 79
• سخنراني دربازآموزي پزشكان عمومي ‹‹ برنامه هاي كاهش آسيب ›› دونوبت سال هـاي 79 و 80
• سخنراني در كنفرانس هفتگي بيمارستان قائم ‹‹ اختلال هراس ›› سال 80
• سخنراني در كنفرانس هفتگي بيمارستان امام رضا ‹‹ اعتياد ›› سال81
• سخنراني درباز آموزي روانپزشكان و منخصصين مغزو اعصاب ‹‹ داروهاي ضد صرع ›› درمركز ابن سينا 81 و 80آدرس مطب