سي وي دكتر رضايي


دکتر امير رضايي ارداني
روانپزشک و دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
 

 سوابق تحصيلي

 • 1376: ديپلم متوسطه تجربي

 • 1376: ورود به دانشكده پزشكي مشهد

 • 1383فارغ التحصيل رشته پزشكي با معدل 17/05

 • 1385آغاز دستياري در رشته روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 • 1388: اخذ بورد تخصصي روانپزشكيسوابق شغلي

 • آبان 1388 تا تيرماه 1389: عضو هيات علمي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 • آبان 1388 تا تيرماه 1389: پزشك درمانگر كلينيك درمان سم زدايي و نگهدارنده بيمارستان روانپزشكي آموزشي بهاران زاهدان
 • آبان 1388 تا تيرماه 1389: عضو كميسيون روانپزشكي پزشكي قانوني استان سيستان و بلوچستان
 • ارديبهشت 1389: عضويت در كميته آزمونهاي باليني كارآموزي و كارورزي دانشكده پزشكي زاهدان
 • تيرماه 1389 تاكنون: عضو هيات علمي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • مهرماه 1389: سرپرست علمي بخش روانپزشكي رابط-مشاور در بيمارستان قائم (عج) مشهد
 • آبان 1389: مسوول فني كلينيك درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان روانپزشكي آموزشي ابن سينا مشهد
 • آبان 1389: عضو كميته هاي آموزش مجازي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي دفتر توسعه آموزش بيمارستان ابن سينا مشهد

آبان 1388 تا تيرماه 1389: تدريس درس روانپزشكي رشته هاي علوم پزشكي (پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، مامايي) در دو ترم متوالي

 • دي ماه 1388: ايراد سخنراني در كارگاه «مراقبت پرستاري در بيماران سايكوتيك» در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 • ارديبهشت 1389: ايراد سخنراني در كارگاه «جايگزيني درمان سوءمرف مواد با تنتور اپيوم» در بيمارستان روانپزشكي بهاران زاهدان
 • مرداد 1389: ايراد سخنراني در «سمينار دو روزه افسردگي» در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 • مهرماه 1389: ايراد سخنراني «نگاهي نو به روانپزشكي رابط-مشاور» در بيمارستان قائم (عج) مشهد
 • تابستان 1389: تدوين كوريكولوم هاي آموزشي بخش هاي اختلالات مرتبط با مواد و درمانهاي تنظيمي-تحريكي مغز و همكاري در تدوين كوريكولوم بخش روانپزشكي رابط-مشاور
 • تابستان 1389: تدوين خلاصه کوريکولوم بخش اختلالات مرتبط با مواد، درمانهاي تنظيمي-تحريكي مغز و بخش روانپزشكي رابط-مشاور جهت ارائه به دستياران تخصصي براي آشنايي با محورهاي ضروري آموزشي
 • تابستان 1389 تاكنون: برگزاري هفتگي کلاس Text Review از كتاب Comprehensive Textbook of Psychiatry جهت دستياران روانپزشکي

 


مقالات چاپ شده

 

 • 1387: طلايي، علي؛ اثني عشري، امير محمد هاشم؛ محرري، فاطمه؛ رضائي ارداني، امير؛ ميرشجاعيان، مهرزاد. «بررسي مورد شاهدي افسردگي در بيماران بستري با آنژين ناپايدار قلبي» منتشر شده در مجله اصول بهداشت رواني.
 • 1388: سلطاني فر، عاطفه؛ رضائي ارداني، امير؛ جعفرزاده فدكي، سيد مرتضي؛ سلطاني فر، آزاده. «مطالعه مورد شاهدي اضطراب و افسردگي در والدين كودكان مبتلا به اختلالات اضطرابي» منتشر شده در مجله اصول بهداشت رواني.
 • 1388: طلايي، علي؛ فياضي بردبار، محمد رضا؛ نصيرايي، افشين؛ رضائي ارداني، امير. «ارزيابي الگوي علامتي و فراواني اختلال بد شكلي بدن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد» منتشر شده در مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
 • 1388: طلايي، علي؛ فياضي بردبار، محمد رضا؛ نصيرايي، افشين؛ ثمري، علي اكبر؛ ميرشجاعيان، مهزاد؛ رضائي ارداني، امير. «بررسي اختلال خود بيمار انگاري در دانشجويان علوم پزشكي مشهد» منتشر شده در مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايلام.
 • 1389: سلطاني فر، عاطفه؛ جعفرزاده فدكي، سيد مرتضي؛ مدرس غروي، مرتضي؛ مخبر، نغمه؛ رضائي ارداني، امير. « بررسي اثر بخشي بازي درماني تحولي مبتني بر دلبستگي بر علائم اختلال آسيب ديدگي تحولي در كودكان 3 تا9 سال » در دست چاپ در مجله اصول بهداشت رواني. (نويسنده مسوول)
 • 2009: Talaei A, Fayyazi Bordbar MR, Rezaei Ardani A: “Depression among Iranian college students and its correlation with self-esteem and social support”, Published in Iranian Journal of Psychiatry.
 • 2009: Talaei A, Morteza-Nia M, Jafar-Zadeh M, Saghebi A, Rezaei Ardani A: “Dramatic responce of resistant obsessive compulsive disorder to Repeated Transcranial Magnetic Stimulation on right supplementary motor area, A case report”, Published in Iranian Journal of Medical Sciences.
 • 2008: Talaei A, Rezaei Ardani A, et al: “A survey of Depression among Iranian medical students and its correlation with social support and satisfaction”, Published in Journal of Pakistan Psychiatric Society.
 • 2011: Hebrani P, Behdani F, Rezaei Ardani A: “Effect of topiramate augmentation in chronic schizophrenia: A placebo-controlled trial”, Archives of Iranian Medicine. In Press.


 


پایان نامه ها

 سمينارها و کنگره ها


بهمن 1388: شركت در كارگاه جستجو در پايگاه داده Pub Med در مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
تيرماه 1389: شركت در كارگاه «سلامت ذهن در دوران ژنوم و پس از ژنوم» در بيمارستان روانپزشكي ابن سينا مشهدآدرس مطب