نوبت دهي اينترنتي

 

سيستم نوبت دهي اينترنتي

نكات ضروري جهت استفاده از سامانه نويت دهي اينترنتي

نكات ضروري جهت استفاده از سامانه نويت دهي اينترنتي

1- با توجه به اينكه دريافت نوبت تنها با پرداخت اينترنتي هزينه انجام مي شود ، لذا داشتن رمز دوم كارت هاي شتاب ضروري است.
2- به همراه داشتن كد ره گيري جهت ارائه به متصدي پذيرش در كلينيك ويژه در هنگام مراجعه ضروري مي باشد.
3- توجه داشته باشيد اطلاعات خود را براساس اطلاعات دفترچه بيمه يا كارت ملي به طور صحيح وارد نمائيد.
4- در صورت ورود اطلاعات اشتباه ويزيت بيمار و استرداد هزينه انجام نخواهد شد.
5- نوبتهاي هر پزشك از ساعت 12 دو روز قبل (تعطيلات محاسبه نمي شود)فعال مي شود .
6- قابل ذكر است در صورت تعطیلی بین هفته روز قبل از تعطیلی بعنوان روز فعال سازی محسوب میشود
7-لطفا در صورت بروز مشکل در مراحل ثبت نام اینترنتی جهت گرفتن راهنمایی لازم در ساعت 9 الي11 با شماره مستقیم 37002301 يا 37112701 داخلي 301 تماس بگیرید.

8-مراجعين محترم درصورتي كه اطلاعات، نوبت گرفته شده از اينترنت با دفترچه بيمار مغايرت داشته باشد از پذيرش بيمار معذوريم.
9- بيماران داراي بيمه تامين اجتماعي بايدشماره سريال كد ارجاع در آخرين برگ خالي دفترچه را بجاي شماره بيمه وارد كنند كه 17 يا 18 رقم است.
10-بيماران داراي بيمه خدمات درماني خط فاصله (-) شماره بيمه را حتما وارد نمايند.

برنامه هفتگی ويزيت پزشكان در كلينيك ويژه بيمارستان ابن سينا نوبت دهی اینترنتی